Projekt historie linie Mindrolling – 2. část

Zatímco je linie Mindrolling považována za potomky vznešené linie Ňo, vlastní historie Mindrollingu začíná životopisnými záznamy o Sangdag Thrinlej Lhundrupovi, otci Čhögjala Terdaga Lingpy.

Sangdag Thrinlej Lhundrub

Otec Čhögjala Terdaga Lingpy, Sangdag Thrinlej Lhundrub, byl přímým potomkem vznešené linie Ňo. Narodil se jako syn vidjádhary Khedruba Dongaga Tenzina (mkhas grub mdo sngags bstan ‘dzin) a Jum Dže Rig Gödzom (rje rigs dgos ‘dzom) v Čangčhub Lingu roku 1611, šestadvacátého dne příznivého čtvrtého měsíce roku ženského železného vepře. Sangdag Thrinlej Lhundrub byl inkarnací velikého mistra Nubčhen Sangje Ješeho, jednoho z pětadvaceti žáků Guru Padmasambhavy.

Nubčhen Sangje Ješe z rodu Nub obdržel mnohé transmise od Guru Rinpočheho a dalších třiceti realizovaných učitelů své doby a stal se věhlasným mistrem tanter. Byl jedním ze tří hlavních žáků (babs pa), kteří obdrželi učení tanter, a kteří dále předávali a po celém Tibetu šířili učení Mahájógy, Anujógy a učení Semde Atijógy. Traduje se, že když král Lang Dharma začal ničit učení Dharmy v Tibetu, nechal si zavolat Nubčhen Sangje Ješeho a jeho žáky, a když uviděl sílu Nubčhenovy realizace, rozhodl se ušetřit tantry a tantrická učení.

Sangdag Thrinlej Lhundrub a jeho vlastní přínos se často dostatečně nezmiňuje, protože se důraz klade na nevšední život a nesrovnatelnou aktivitu jeho nejstaršího syna Čhögjala Rigdzina Terdaga Lingpy. Nicméně životní přínos a dílo Sangdag Thrinlej Lhundruba je také po právu mimořádné. Byl to vizionář, nesmírně vzdělaný ve všech aspektech Dharmy a svrchovaně realizovaný v mantrajáně. Byl znám pro svou odvahu a hluboký vhled do budoucnosti, na jehož základě začal budovat půdu pro prostředí systematického studia, výuku a praxe Dharmy. Přinesl změnu v přístupu ke studiu Dharmy a prosazoval rovnoprávnost tříd, pohlaví i různých linií. Připravil cestu pro obnovu výzkumu a studia Dharmy a pevně věřil, že vzdělání je nejlepší metodou, jak přinášet postupné změny při zachování čistoty tradice.

Od útlého věku Sangdag Thrinlej Lhundrub vykazoval známky velké realizace. Obdržel mnoho učení a pokynů a meditoval v ústraních pod vedením svého otce, velkého mistra Khedruba Dongaga Tenzina. Později přijal mnišské vysvěcení od Tsuglaga Gjaccha a obdržel jméno Thrinlej Lhundrub. Byl ještě velmi mlád, když si zcela osvojil učení linií kama i terma. Studoval pod vedením svého otce a řady dalších velkých mistrů a stal se jedním z nejučenějších mistrů své doby.

Učení Starých překladů (Ňingma) obdržel od velkých mistrů, jakými byli Sungtul Tsultrim Dordže, Ločhen Šenphen Dordže, Lhatsün Kunzang Namgjal, Dzogčhenpa Drugdrag Zangpo, Bönlungpa Tsultrim Gjalcen, Zur Čhöjing Rangdrol a Trulžig Norbu Čhöten. Učení Nových překladů (Sarma) studoval u velkých mistrů nových překladů, mezi nimiž byli Gjalcchab Dragpa Čhöjing a Gönpo Sönam Čhogden. Celkem studoval u téměř třiceti mistrů staré i nové školy. Sangdag Thrinlej Lhundrub strávil mnoho let v meditačních ústraních a završil všechny úrovně učení.

Mnoho jeho současníků považovalo Sangdag Thrinlej Lhundruba za nedostižného v učenosti a pochopení Dharmy a zejména v jeho znalostech obsáhlých vadžrajánových učení, meditací a rituálů. Sangdag Thrinlej Lhundrub se oženil s Jum Lhadzin Jangčen Drolmou. Zemřel ve věku dvaapadesáti let.

Vliv a přínos, který měl Sangdag Thrinlej Lhundrub na zachování buddhistického učení v Tibetu a odkaz, který zanechal svým synům, je zcela mimořádný. Říká se, že během jednoho ústraní se Sangdag Thrinlej Lhundrubovi zjevil ve vizi Padmasambhava a předpověděl mu: „Budeš mít čtyři syny, tři z nich ti budou rovní, a čtvrtý bude ještě větší, než ty.“

Jum Lhadzin Jangčen Dolma

Padmasambhava Sangdag Thrinlej Lhundrubovi předpověděl, že emanace Šelkar Ccho, narozená v roce krysy v nedaleké provincii a jménem Jangčen, se stane jeho družkou.

V souladu s touto předpovědí se v roce 1624, v roce dřevěné mužské krysy v Dranangu, narodila Jum Lhadzin Jangčen Dolma, matka Rigdzina Terdaga Lingpy. Byla emanací Šelkar Ccho, jedné z partnerek Padmasambhavy.

Lhadzin Jangčen Dolma byla uznávaná jako přímá následnice dynastie Čhögjal, dynastie velkých králů Songcen Gampa a Trisong Decena. Samotná dynastie Čhögjal byla považována za větev indického klanu Šákjů Licchavi.

Klan Šákja Licchavi žil v severním regionu Lumbíní v podhůří Himalájí, v dávné Indii. Bylo to kmenové království, které existovalo již před narozením Šákja Thubpy neboli Buddhy Šákjamuniho. Buddha se narodil jako Siddhártha v tomto klanu. Slovo šákja znamená cukrová třtina. Z tohoto klanu vznikla dvě malá království, Šákja Licchavi a Šákja Vajšálí, která byla obě sužována válkou a vzájemným soupeřením. Krátce po Buddhově paranirváně království Šákja Licchavi zaniklo, a ti, co přežili, se roztrousili po okolních zemích jako Nepál a dalších.

Songcen Gampo (604 – 650) byl velký vládce, který se podílel na zavedení a rozšíření buddhismu v Tibetu. Za jeho vlády zakořenila v Tibetu učení sútrajány. Songcen Gampo také vyslal velkého učence Thönmi Sambothu do Indie. Tento učenec a mistr poté vytvořil tibetskou abecedu, která měla později zásadní význam pro šíření a zachovávání učení v Tibetu. Thönmi Sambotha byl jedním z předchozích inkarnací Terdaga Lingpy. Během vlády Songcen Gampa bylo v Tibetu rovněž představeno učení o Deseti ctnostných činech, které se záhy staly základem tibetského práva.

Král Trisong Decen ze stejné linie Čhögjal vládl v letech 756–797 (či 804 podle jiného historického pramene). Za jeho vlády byl buddhismus ustaven státním náboženstvím země. Trisong Decen pozval do Tibetu velké buddhistické učence z Indie. Mezi nimi byl velký učený opat Šantarakšita, a druhý Buddha našeho času, Maháguru Padmasambhava, který v Tibetu ustavil učení vadžrajány.

Od útlého věku byla Jum Lhadzin Jangčen Drolma velmi vzdělaná, realizovaná a laskavá. Její příbuzní i obyvatelé provinicie ji ctili a milovali pro její vlídnost a laskavost. Lhazin Jangčen Drolma byla obzvláště známá pro svou štědrost. Předkládala velké množství obětin různým velikým mistrům a klášterům a zachránila bezpočet zvířat, která by jinak šla na porážku.

Od dětství Jum Lhadzin Jangčen Drolma studovala recitaci, kaligrafii a další obory. Obdržela přenosy mnohých učení od velkých mistrů své doby, jakými byli Sakjapa Žabdrung Garčhen, Ccherlungpa Künga Namgjal, Khenpo Šakja Rinwang, Cche Ccham Par Dragpa a Na Lung Trulžig.

Když jí bylo zhruba dvacet let, Lhadzin Jangčen Drolma se provdala za velkého mistra linie Ňö, Sangdag Thrinlej Lhündruba. Poté, co se stala sangjum (družkou) Sangdag Thrinlej Lhundruba, Lhadzin Jangčen Drolma porodila sedm dětí, čtyři syny, dvě dcery a jedno dítě, které zemřelo při porodu:

 • Její nejstarší syn Rigdzin Džurme Dordže, známý též jako Čhögjal Terdag Lingpa se narodil v roce ohnivého psa.
 • Gjalse Tenpe Ňima se narodil v roce zemní krysy.
 • Semo Sönam Paldzom se narodila v roce ženského železného zajíce poté, co jedno předchozí dítě Lhadzin Jangčen Drolmy zemřelo při porodu.
 • Čhöpal Gjaccho, velký Ločhen Dharmašrí byl jejím třetím synem a narodil se v roce dřevěného koně.
 • Čung Dže Won Čagdzöd Künga Tsultrim (gcung rje dbon phyag mdzod) se narodil v roce ohnivé opice.
 • Semo Lhačig Paldzom se narodila v roce zemního vepře.

Semo je uctivý výraz používaný pro dcery vznešených rodů. Dnes se tento výraz volně překládá jako „princezna“, ovšem to není zcela přesné. Překlad princezna by odpovídal tibetskému Gyalpo’i Semo, což doslova znamená „dcera krále“.
Doslovný překlad termínu Semo, užívaného zejména pro dcery učitelů, kteří jsou hlavami linií či pro dcery z aristokratických rodů, by byl „ona-syn“, odvozeno od slova se, které je uctivým výrazem pro syna. Termín semo lze tedy přeložit jako urozená dcera.

Velká a učená praktikující, Jum Lhadzin Jangčen Drolma, pokračovala v přijímání učení od mnoha mistrů. Spolu s Padrö Chöwang Lhundrubem obdržela kompletních sto tisíc tanter školy Ňingma (rnying ma’i rgyud ‘bum) a řadu dalších učení od mistra Jabdže Rigdzina Čhenpa. Obdržela také mnohá učení od dalších významných mistrů doby, jakými byli Peling Sungtul Tsultrim Dordže, Bönlung Rinpočhe a Padro Čhödže. Tak obdržela mnohá učení, realizovala jejich praxe a vešla ve známost jako velká jóginí. Byla také známá pro svou realizaci jógy snů.

Jum Lhadzin Jangčen Drolma též pomáhala svému muži Sangdag Thrinlej Lhundrubovi v jeho širých aktivitách učení. Její biografie zmiňuje, jak několikrát věnovala veškerý svůj majetek na výstavbu chrámů a na podporu chudých obyvatel provincie. Stala se tak vzorem pro celou linii Sangjum (uctivý výraz pro partnerky velkých realizovaných mistrů, které se staly jejich manželkami), které vždy podporovaly nezměrné aktivity svých mužů.

Těmto dvěma velkým mistrům, Sangdag Thrinlej Lhundrubovi a Jum Lhazdin Jangčen Dolmě se narodily děti, které následně založily Mindrolling, jenž se stal jedním z hlavních center učení a praxe linie Ňingma. Existuje šest hlavních linií či klášterů linie Ňingma: Mindrolling, Dordže Drag, Šečhen, Dzogčhen, Kathog a Paljul.

Všechny tyto velké kláštery jsou držiteli širých a hlubokých učení Tajné mantrajány. Ovšem díky ohromné vizi a neúnavnému úsilí dvou bratří z Mindrollingu, Čhögjala Terdaga Lingpy a Ločhen Dharmašrího, se Mindrolling proslavil jako jedno z epicenter autentické tradice buddhistických rituálů a praxí obsahujících nejvyšší úrovně učení a praxí dzogčhenu.

Klášter pod názvem Mindrolling byl založen nejstarším synem rodičů Sangdag Thrinlej Lhundruba a Jum Lhadzin Jangčen Drolmy, Čhögjalem Rigzinem Terdagem Lingpou.

Terčhen Rigzin Gjurme Dordže, znamý též jako Čhögjal Orgjen Terdag Lingpa

Chögjal Rigzin Terdag Lingpa se narodil jako nejstarší syn Sangdag Thrinlej Lhundruba a Jum Lhadzin Jangčen Drolmy v pondělí 26. března 1646, desátého dne druhého měsíce roku ohnivého psa, v klášteře svého otce Dargje Čholing v Dranangu ve středním Tibetu.

Před narozením Terdaga Lingpy měl Sangdag Thrinlej Lhundrub sen, v němž mu krásná dívka věnovala zářící slabiku HRÍ. Jeho družka Jum Lhadzin Jangčen Drolma měla také sen, v němž jí překrásná nebeská víla obětovala křišťálovou stúpu. Jakmile Lhadzin Jangčen Drolma ve snu vzala stúpu do rukou, procitla v okamžiku, kdy na východě právě vyšlo slunce. Po narození dostal Terdag Lingpa jméno Künga Ngödrub Rinčhen Wangji Gjalpo.

Tertön Gjurme Dordže, známý též jako Čhögjal Rigzin Ogjen Terdag Lingpa nebo též jako Pema Garwang Gjurme Dordže, byl emanací mnoha velkých bódhisattvů, mahásiddhů a mistrů. Mezi nimi se nejčastěji zmiňuje Ánanda z časů Buddhy Šákjamuniho, Thönmi Sambotha z časů krále Songcen Gampa, velký učenec a překladatel Vajróčana z časů Guru Rinpočheho a Zurčhen Šakja Džungne, který byl jedním ze tří hlavních žáků (babs sa), kteří obdrželi učení Ňingmy.

Od raného věku Čhögjal Rigzin Terdag Lingpa přijímal mnohá učení a zmocnění. Ve věku pěti let šel přijmout požehnání slavného Džowo ve Lhase. Jakmile Terdag Lingpa před sochou Džowo vykonal poklony, jeho mysl se naplnila velkou jasností, a zřetelně se mu vybavily všechny předchozí životy. Od té doby začal Terdag Lingpa přijímat rozsáhlá učení a přenosy od učených opatů své doby. Zejména studoval pod vedením svého otce, který mu poprvé předal iniciaci Kagje Sangdzog (bk’a brgyad gsang rdzogs).

Terdag Lingpa studoval čtení, psaní, gramatiku a literaturu s velkým učencem Dhöndup Wangjalem. Jeho dalšími učiteli v dětství byli Rigzin Pema Thrinlej, Gönpo Sönam Čhogden a Ločhen Žhenphen Dordže.

Ve věku devíti let Čhögjal Terdag Lingpa obdržel své první sliby, sliby geňen (dge bsnyen), od svého otce a následně obdržel další výcvik v meditaci, rituálech a obřadech praxí Ňingma s obzvláštním důrazem na učení dzogčhenu. Poté odešel na tříměsíční ústraní, během něhož měl vizi Guru Padmasambhavy a obdržel od něj zmocnění.

Během ústraní si byl Terdag Lingpa schopen bez nejmenších obtíží zapamatovat texty mnoha sádhanových praxí. Na zpaměť se také naučil řadu původních textů a komentářů, mezi nimi například text Tantry základního kořene (rtsa rgyud gsang ba snying po), Jedinečného kontinua (rgyud bla ma), Uvolnění v přirozenosti mysli (sems nyid ngal gso), Pokladu splněných přání (yid bzhin mdzod), Čtyř tanter medicíny (sman dpyad rgyud bzhi) a mnoho dalších textů. Tak již ve velmi mladém věku Terdag Lingpa dosáhl nesmírné hloubky vědění a pochopení.

Mezi patnáctým a zhruba dvaadvacátým rokem obdržel Terdag Lingpa ústní přenos osmnácti svazků tanter Ňingmy (rnying ma rgyud ‘bum bco brgyad) v klášteře Taši Čhöling. Později také obdržel přenos nesčetných pojednání a cyklů učení linií kama (bka ma) i terma (gter ma).

Ve věku třiadvaceti let Terdag Lingpa odjel do kláštera Palden Drepung (dpal ldan ‘bras spungs), kde velký Pátý dalajlama Ngawang Lobzang Tenzin Gjaccho provedl obřad tsug phü (gtsug phud) neboli stříhání vlasů a udělil Terdagu Lingpovi jméno Ngawang Pema Tenzin. Později Terdag Lingpa od velkého Pátého dalajlamy obdržel sliby jongdzog geňen (yongs rdzogs dge bsnyen) – plné laické sliby pratimókši a bódhisattvy a sliby tantrické tradice. Tato příznivá událost udělení slibů jongdzog geňen předznamenala jedinečný a úzký vztah žáka-učitele-žáka mezi velkým Pátým dalajlamou a Rigzinem Terdagem Lingpou.

Terdag Lingpa poté nadále pokračoval v přijímání mnoha přenosů a vykonal mnohá ústraní. Obdržel velké množství transmisí od Pátého dalajlamy, mimo jiné Velká zpečetěná tajemství (gsang ba rgya can), cyklus učení obsahující vizionářské texty Pátého dalajlamy, stejně jako termy, které odhalil a dodatečné poznámky k tajným úrovním praxe. Terdag Lingpa cestoval mezi kláštery Gungthang, Benjul, Ňemo a Kjitsal a přitom pokračoval ve studiu textů a meditace. Mezi texty, které studoval, patřila tantra Veliké iluze (sgyu ‘phrul), tantra Jednoty (mnyam sbyor), Vadžrakilája (phur pa), tantra Jamri (gshed skor), Pojednání o úrovních meditace (sgrub sde) a dále tantrická učení jako Sto sádhan (sgrubs thabs brgya rtsa), Čakrasamvara (bde mchog), Guhjasamadža (gsangs ‘dus), Hévadžra (dkyes rdor), Ladzog Thugsum (bla rdzogs thugs gsum) zahrnující trojici Sádhany gurua, Atijógy a Velkého soucitného, a mnohá další učení. Terdag Lingpa také studoval texty a výklady velkých učenců jako Sakja Pandity a zejména velkého Vševědoucího Longčhen Rabdžampy.

Mezi velkými mistry a realizovanými učiteli Terdaga Lingpy byli tři, kteří byli nesrovnatelní ve své laskavosti, jedenáct z nich mu předalo nektaru podobné učení samo-emanace a růstu, a pětadvacet z nich bylo zdrojem Terdag Lingpovy ohromné vize, protože od nich obdržel nesmírné množství učení a přenosů. První tři učitelé byli:

 • velký Pátý dalajlama, Ngawang Lobzang Tenzin Gjaccho
 • Sangdag Thrinlej Lhundrub, otec Terdaga Lingpy
 • velký mistr Sungtrul Tsultrim Dordže.

Mezi jedenácti mistry, kteří Terdagu Lingpovi předali učení podobné nektaru byli Rigzin Pema Thrinlej, Žalu Rinčhen Sönam Čhogdub, Zur Ngawang Phuntsog, Trulšig Longjang Odsal, Sakjapa Sönam Wangčuk, Končhok Lhundrub a další.

Celkem měl Terdag Lingpa třicet pět učitelů, od nichž obdržel ústní přenosy a hluboká učení o meditaci a rituálních praxích.

V Historii Ňingmy J.S. Dudžom Rinpočhe uvádí následující výčet transmisí a učení, která Terdag Lingpa obdržel, a písem a textů, které studoval a realizoval:

„Učenost Terdaga Lingpy v oblasti přenosů učení je nekonečná. Stěží lze vyčíslit pouhé tituly všech těchto učení, zahrnují však všechny předávané závazky školy Starých překladů, jejichž nepřerušené linie dodnes existují, jako jsou Sútra shromažďující všechny záměry, Magická síť, Tři tradice mentální třídy (sems-de lugs-sum), Buddhasamajóga, a cykly učení jako Jangdag Héruka, Vadžrakila a Jamantaka, většina známých pokladů, objasněných v rozličných předávaných závazcích třídy prostředků završení, Trojice Gurua, Atijógy a Velkého soucitného, a to obecně i podrobně; obecné předávané závazky školy Nových překladů, mezi nimi Girlanda vadžer a Sto prostředků dosažení, a kromě toho také konkrétní jednotlivé předávané závazky jako Čakrasamvara, Hévadžra, Kalačakra, Guhjasamadža, Jamantaka, a zmocnění, pokyny a výklady Kríjatantry a Jógatantry spolu s mnoha díly tradice súter; a dále přenos kompletního Kandžuru, který je kořenem těchto všech.

Počínaje třináctým rokem věku se Čhögjal Terdag Lingpa naučil nazpaměť Prvotní tantru tajného jádra, Svrchované kontinuum velkého prostředku, Mysl v klidu, a původní text a komentář Pokladnice plnící přání; od svého ctihodného otce k nim postupně obdržel ústní objasnění. Později si osvojil texty tradice Nub, tradice Zur Rangzom Pandity, a Sakja Panditovu Analýzu tří slibů (sa skya pandi ta’i rab dbye), Konečné seřazení Tripitaky (bcom ldan ral gri’i spyi rnam) od Čomden Rigpe Reldriho a Hluboký vnitřní význam od třetího Karmapy Rangdžung Dordžeho (rang byung zhabs kyi nang don). Zejména díky pilnému studiu všech spisů velkého vševědoucího Longčhenpy získal Terdag Lingpa neomezenou schopnost intelektuální analýzy a tak rozptýlil všechny pochybnosti.“

J.S. Dudžom Rinpočhe dále píše:

„Terdag Lingpa obdržel kompletní zmocnění, pokyny a objasňující přenos ke čtyřem řekám [Sútry shromažďující všechny záměry], včetně svěření pečetě a zmocnění dlouhého života jako konečnou podporu od Taktön Čhögjala Tenzina, který otevřel čtyřicet pět mandal na základě Obřadu zmocnění Sútry shromažďující všechny záměry pod názvem Růženec pokladů (‚dus pa mdo‘i dbang chog rin chen phreng ba). Od stejného gurua obdržel na základě Obřadu zmocnění zvaného Řeka medu (dbang chog sbrang rtsi’i chu rgyun) kompletní zmocnění, transmise a pokyny, s oporou jednadvaceti mandal malovaných na látku. Od Rigzin Pemy Thrinleje z kláštera Dordže Drak obdržel kompletní zmocnění, pokyny a objasňující výklad na základě Obřadu zmocnění zvaného Růženec klenotů, s oporou zkrácené verze používající dvacet sedm mandal, z nichž hlavní mandala byla malovaná na látce, a ostatní byly rozloženy symbolicky. Oba tito mistři udělili Terdagu Lingpovi jméno Gjurme Dordže Tsal.“

Po tomto období intenzivního studia a výcviku odešel Terdag Lingpa do ústraní a završil mnoho praxí. Poté Rigzin Terdag Lingpa odhalil mnoho učení pokladů (term). Tak je Terdag Lingpa také znám jako velký tertön a objevitel term. Mezi poklady, které objevil, patří následující:

 • Ve věku osmnácti let Terdag Lingpa objevil termu Nejniternější esence vidjádharů (rig-‘dzin thugs-thigs) v Jamalungu v pátek 15. června 1663 (desátého dne pátého měsíce roku vodního zajíce)
 • Ve věku dvaadvaceti let objevil termu Jamantaky, Ničitele pýchy (gshin-rje dregs joms) v Šeldragu v sobotu 24. září 1667 (osmého dne měsíce khrums roku ohnivého berana)
 • Ve věku jednatřiceti let objevil termu Hněvivého gurua (guru grag-po) a cyklus učení Atijógy a Vadžrasattvy (rdor sems ati skor) v jeskyni Okar Drak v sobotu 19. prosince 1676 (patnáctého dne měsíce tygra roku ohnivého draka)
 • Ve věku pětatřiceti let Terdag Lingpa objevil termu Cyklu učení Velkého soucitného, jež je Shromážděním všech Sugátů (thugs-rje chenpo bde gshegs kun-dus kyi chos skor) na veřejnosti v Šawuk Tago v pátek 23. srpna 1680 (29. dne 6. měsíce roku železné opice).

Zatímco obdržel mnoho nauk od velkého Pátého dalajlamy, Rigzin Terdag Lingpa také naopak mnohá učení a přenosy velkému Pátému dalajlamovi předal. Mezi jinými to byl přenos tantry Šeptané linie Vadžrapáního (phyag rdor snyam brgyud), Texty sedmi pokladů (mdzod bdun) velkého vševědoucího Longčhen Rabdžampy, spolu s učením pokladů Padma Lingpy, Dordže Lingpy, Ratna Lingpy a mnohé další transmise. Traduje se, že když velký Pátý dalajlama jednou přijímal učení od Rigzina Terdaga Lingpy, mnoho svědků spatřilo rozličná zázračná znamení.

Výjimečný a příznivý vzájemný vztah učitele a žáka mezi velkým Pátým dalajlamou a Čhögjalem Rigdzinem Terdagem Lingpou pokračoval po celou dobu života obou těchto realizovaných mistrů. Když bylo Terdagu Lingpovi pětadvacet let, velký Pátý dalajlama zaštítil a sponzoroval výstavbu kláštera Terdaga Lingpy a dal mu jméno Og Min Ogjen Mindrol Ling Ngedön Gatsal Ling, což znamená:

Og Min (Akaništa),
Ogyen (Uddijána),
Mindrol (dozrání a osvobození),
Ling (země, místo),
Ngedön (konečný význam),
Gatsal (radostná zahrada).

Tak byl v roce 1646 založen klášter Mindrolling. Široká vize Terdaga Lingpy připravila půdu pro mnoho změn v existujícím systému struktury a tradic zachovávaných v klášteře Mindrolling. Terdag Lingpa zdůrazňoval význam zásluh a vzdělanosti oproti konzervativním tradicím hierarchie. Proto v klášteře Mindrolling v Tibetu byl v hlavní svatyni pouze jediný trůn pro Mindrolling Tričhena a všichni ostatní seděli na tlustých podložkách (böden), které byly rozloženy po celé svatyni. Pouze když byl v nepřítomnosti Tričhena jmenován regent, byl pro něj připraven další trůn.

Pořadí, ve kterém mniši seděli, bylo také založeno na učenosti a vzdělání. Mnich mohl přijmout místo ve svatyni pouze tehdy, když absolvoval všechny předměty studia, a další mnich, který úspěšně složil zkoušky poté, usedl na místo za ním a tak dále. Zasedací pořadí tak nebyl založen na věku ani na hodnosti.

Terdag Lingpa zdůrazňoval skromnost a neokázalost praktikujících, čehož byl samotný klášter Mindrolling příkladem. Terdag Lingpa dával přednost kvalitám praktikujících před jejich množstvím, a tak i v dobách největšího rozkvětu nebylo v Mindrollingu nikdy více než 300 mnichů. Terdag Lingpa nechal klášter Mindrolling postavit v údolí Dračhi v místě, kde byl tak ukryt, že jej bylo možno spatřit jen pokud k němu člověk téměř došel. Terdag Lingpa vysvětloval, že to měla být připomínka pro jeho žáky a následovníky jeho linie, aby nezapomínali, že praktikující nemá svou praxi v životě nijak klást na odiv, ale naopak má žít tichým, skromným životem prosyceným klidem a kontemplací. Byla to připomínka toho, že praktikující se nemá snažit dělat na druhé dojem, že nemusí druhé vyhledávat, ale že druzí by měli vyhledat jeho, pokud ho budou potřebovat.

Terdag Lingpa se také odlišoval od zvyků své doby ve svém pohledu na rovnost žen a mužů. Kladl důraz na vzdělávání žen a na jejich význam v předávání a praktikování autentické Dharmy. Šel v tomto ohledu sám příkladem a poskytl svým dcerám možnost volby a přístup ke stejnému vzdělání jako svým synům. Zdůrazňoval, aby se dcerám jeho linie dostalo stejné výchovy a výuky jako jeho synům. Byla to na svou dobu revoluční myšlenka, a dcery Mindrollingu se od té doby označují titulem Džecün. Džecün v tibetštine pochází ze dvou slov. Dže (rje) znamená panovník či vládce a cün (tsun) znamená osoba velké šlechetnosti a ctnosti. Termín džecün se tedy překládá jako šlechetný či vznešený, a doslovný překlad by byl „panovník či panovnice všech ctnostných a šlechetných“.

Terdag Lingpa založil klášter Mindrolling s velkou vizí, podle níž se klášter měl stát zdrojem čistých a autentických tradic mantrajány, a jehož jediným účelem měla být výuka a praxe ryzí Dharmy. V nadcházejících letech se pak Mindrolling skutečně stal místem, k němuž se všechny kláštery Ňingma, i různé další linie Tibetu, obracely jako ke zdroji autentických rituálních tradic jako jsou sádhanové praxe, rituální tance a kresba mandal. Mindrolling byl vnímán jako zdroj všech těchto tradic, a dodnes je v rámci školy Ňingma označován jako ču go. Ču go znamená zdroj či ústa, z nichž něco plyne ven do otevřeného prostoru.

Klášter byl dokončen po sedmi letech stavby, a v den slavnostního otevření velký Pátý dalajlama osobně vykonal obřad stříhání vlasů všech nových mnichů Mindrollingu.

Když v následujícím roce Pátý dalajlama onemocněl, provedl Terdag Lingpa praxe a rituály odstraňující překážky, a říká se, že díky síle požehnání těchto praxí se velký Pátý dalajlama plně uzdravil.

Když mu bylo třiatřicet let a jeho aktivity byly v plném rozkvětu, onemocněl Terdag Lingpa vážnou chorobou. Na základě předpovědi a rady velkého Pátého dalajlamy přijal Terdag Lingpa duchovní partnerku, která byla emanací Kšetrapálí. Díky její přítomnosti Terdag Lingpa nejenže dosáhl plného uzdravení a prodloužení života, ale jeho realizace se také mocně posílila a prohloubila. Kvůli určitým překážkám neporodila tato partnerka nikdy dítě, ale Terdag Lingpa se později postupně oženil s dvěma partnerkami (sangjum), kterým se narodili tři synové a dvě dcery a všichni se stali výjimečnými praktikujícími.

První ze dvou sangjum byla vznešená paní Jönten Dolma, která porodila Terdagu Lingpovi nejstaršího syna jménem Pema Džurme Gjaccho.

Druhou sangjum byla dcera přímého potomka krále ze Zahoru, Tsug Lag Dzina. Jmenovala se Phuntsok Paldzom. Byla známá jako emanace Dordže Phagmo (Vadžrajóginí). Sangjum Phuntsok Paldzom porodila dva syny a dvě dcery:

 • Žabdrung Jidžin Lekdrup
 • Tričhen Drinčhen Rinčhen Namgjal
 • Semo Džecün Migjur Paldron
 • Semo Čham Paldzin

Jak uvidíme v nadcházejících kapitolách, všechny děti Terdaga Lingpy se staly neobyčejnými praktikujícími a mistry své doby.

Čhögjal Rigzin Terdag Lingpa byl znám pro svou velikou štědrost. Všechny hmotné dary, které dostával, vždy štědře věnoval na klášter Mindrolling a další Dharmové aktivity, a tak mniši v Mindrollingu nikdy netrpěli nedostatkem. Kromě toho také Terdag Lingpa nechal pořídit mnoho obrazů a soch a také přes pět set svazků vzácných textů psaných zlatem a stříbrem, včetně Kandžuru, a řady dřevorytů komentářů, výkladů, obřadů a rituálů.

Nejenže Terdag Lingpa proslul tím, že objevil mnoho učení pokladů a že dále učil a předával širá a hluboká učení term, ale je mu také připisována nezměrná zásluha o zachování linie kama. Terdag Lingpa zkompiloval mnoho textů, byl vynikajícím autorem mnoha spisů, obdržel a upevnil mnohá učení a tak obnovil přenosy linií mnoha proudů.

Jedním z největších přínosů Terdaga Lingpy bylo obnovení a zachování mnoha významných cyklů učení term, které byly objeveny v minulosti, ale u nichž se ztratilo mnoho transmisí, exegezí a pochopení jejich významu. V té době téměř nikdo neznal metody praxí obsažených v těchto termách a téměř nikdo již neměl přenosy potřebné k praxi těchto hlubokých přenosů. Nejvýznamnější mezi nimi byla díla dvou největších tertönů Ňang Ral Ňimy Ozera (1124–1192) a Guru Čhöwanga (1212–1273). Terdag Lingpa se zasloužil o zachování mnohých term těchto dvou velkých raných tertönů a o upevnění a rozkvět jejich učení. Terma Kagjed Dešeg Düpa (bka’ brgyad bde gshegs ‘dus pa) tertöna Ňang Ral Ňimy Ozera se stala jednou z ústředních tradic v Mindrollingu. Před svým odchodem do paranirvány Terdag Lingpa uložil svým žákům, aby po jeho smrti namísto oplakávání provedli desetidenní drubčhen Kagjed Dešeg Düpa ku prospěchu všech bytostí v samsáře. Tato tradice se v Mindrollingu zachovala až do dnešního dne. Terma Lama Sangdü (bla ma gsang ‘dus) tertöna Guru Čhöwanga se také stala jednou z hlavních tradic udržovaných v Mindrollingu. Drubčhö zvané obřad Tse ču, které se v Mindrollingu koná každoročně u příznivé příležitosti desátého dne měsíce opice (sedmý měsíc), pochází právě z termy Lama Sangdü.

Jeho svatost Dudžom Rinpočhe shrnuje Terdag Lingpovu nedostižnou zásluhu o zachování učení mnoha linií těmito slovy:

„Tento velký objevitel pokladů prokázal přímo i nepřímo svrchovanou péči všem učením, starým i novým. Ba ještě víc, díky němu zůstaly živoucí pokyny menších tradic jako Conangpa, Šangpa a další. V sedmnáctém století exegeze i praxe velkých tradic Ňingmy, mezi nimiž nejvýznamnější byla trilogie Sútry shromažďující všechny záměry, Magické sítě a Třídy mysli,začala téměř připomínat lampu, ve které došel olej. S odvážnou a neúnavnou vytrvalostí Terdag Lingpa všechny tyto tradice vyhledal a od základu obnovil jejich upadající učení pomocí exegeze, završení a úsilí. Ve skutečnosti díky laskavosti tohoto ctihodného mistra, jeho bratra, jeho žáků a následníků je dnes Sa-nga Ňingmapa, neboli „Stará škola tajné mantry“ stále ještě věrná svému jménu, a její ryzí a směrodatná nepřerušená linie pokračuje a rozrůstá se až do dnešních dnů. Proto se nic nevyrovná Terdag Lingpově laskavosti a odkazu. Proto my, starší Ňigmapové, dnes nemusíme spoléhat pouze na vágní obřady a rituály a nazývat je hlubokými doktrínami, ale máme dosud k dispozici autentickou tradici, která je velkou pokladnicí nauk.“

Tak je Terdag Lingpa znám jako neobyčejný mistr linií kamy (ústní tradice) a termy (objevených pokladů), a proto je označován jako Čhögjal Terdag Lingpa neboli Král Dharmy Terdag Lingpa.

Díky své neobyčejné předvídavosti a nestranné oddanosti ke všem liniím čtyř škol tibetského buddhismu je Terdag Lingpa také znám jako průkopník své doby v udržování a posilování nesektářského náhledu. Terdag Lingpa ustavil vizi, v jejímž duchu mistři pozdějších generací jako Džamgön Kongtrul Lodrö Thaje a Džamjang Khjentse Wangpo založili hnutí Rime (hnutí nesektářství).

Ve skutečnosti je nemožné vyčíslit nedozírné a neúnavné aktivity Čhögjala Terdaga Lingpy. Životopisné záznamy i ústní vyprávění od takových mistrů jako Kjabdže Mindrolling Tričhena, Kjabdže Dilgo Khjentse Rinpočheho a Kjabdže Dudžom Rinpočheho o Čhögjalu Rigzinu Terdagu Lingpovi vždy uvádělo posluchače v nesmírný údiv a obdiv vůči realizaci a aktivitám tohoto velkého mistra. Často nám může připadat, že je nemožné, aby člověk v jediném životě dokázal uskutečnit a završit tolik aktivit.

Ve věku devětašedesáti let začalo slábnout Terdag Lingpovo zdraví, a mistr začal předávat pokyny pro své syny, dcery a žáky.

Ráno druhého dne druhého lunárního měsíce (17. března 1714) Čögjal Terdag Lingpa povstal a pravil: „Musím učinit sedm kroků k východu“. Poté ušel sedm kroků východním směrem, usedl do meditační pozice a pravil:

„Jevy, zvuky a vědomí jsou božstva, mantry a sféra dharmakáji,
bezmezně se šířící jako projev kájí a prvotní moudrosti.
V praxi hluboké a tajné nezměrné jógy,
kéž jsou neoddělitelné a jedné chuti v samotné podstatě mysli.“

Hledě na všechny, kdo ho obklopovali, Rigzin Terdag Lingpa řekl: „Vidím, že již přišly dákiní, aby mne odvedly,“ a s pohledem k obloze odešel do parinirvány. Nadcházející dny byly naplněny úžasným pokojem a zázračnými znameními viditelnými v celé oblasti.