Terdag Lingpa (1646-1714)

Rigdzin Terdag Lingpa byl emanací řeči velkého překladatele Vajrócany. Na žádost dákiní přijalo jeho dokonale čisté vědomí podobu héruky, a Terdag Lingpa se narodil v doprovodu duhových světel a zázračných znamení v pondělí 26. března 1646 (desátého dne druhého měsíce roku ohnivého psa).

Narodil se matce Jum Lhandzin Jangčhen Drolmě, která sama pocházela z dynastie Čhögjal velkých králů Songcen Gampa a Trisong Decena.

Jeho otec, Sangdak Thrinlej Lhündrup byl reinkarnací Nubčena Sangje Ješe, jednoho z pětadvacti Padmasambhavových žáků. Sangdak Thrinlej Lhündrup, který se narodil v Čhak Džangčub Lingu v roce 1611 (rok železného ženského vepře) byl synem Khedrub Don-Nga Tenzina, učeného a realizovaného mistra linie Ňö. Sangdak Thrinlej Lhündrup byl znám jako vzdělanec a učitel, který sám studoval u třiceti vysoce realizovaných mistrů své doby. Poté Sangdak Thrinlej Lhündrup své hluboké a nezměrné učení předal svému svrchovanému duchovnímu synu těla, řeči i mysli, velkému objeviteli term jménem Čhögjal Terdag Lingpa Rigzin Džurme Dordže.

Přenos učení

Terdag Lingpa studoval a obdržel nesmírné množství transmisí. Jak se píše v Historii linie Ňigma, Nyingma Choe-jung, sepsané Jeho Svatostí Dudžom Rinpočhem:

„Pochopit byť jen tituly všech textů, které Terdag Lingpa studoval a které realizoval, by bylo obtížné, zahrnovaly však všechny předávané závazky linie Ňingma včetně dobře známých pokladů jako jsou: Sútra shromažďující všechny záměry, Magická síť, Tři samajógy a Cykly učení Jangdag Héruky, Vadžrakiláji a Jamantaky. Velcí realizovaní mistři Indie a Tibetu jako Padmasambhava, Vimalamitra, Humkara, Buddhaguhaja, Vajrócana, Ješe Cchogjal, Ňangral Ňima Ozer a vševědoucí Longčenpa se mu zjevili ve svých podobách nejzažší moudrosti, nechali projevit emanace mandal a udělili Terdag Lingpovi zmocnění přenosu závazků a pokladů. Tyto přenosy Terdag Lingpa uložil ve svých termách a ve výkladech k přímým instrukcím hluboké cesty. Terdag Lingpa spatřil a obdržel zmocnění od mnoha meditačních božstev, jako jsou Vadžrakumara, Vadžrasattva, Jangdag Héruka, Velký soucitný, mírná a hněvivá božsta a Vadžra Jóginí. Terdag Lingpa udržoval a předával hluboká učení pro dobro všech cítících bytostí a byl ztělesněním tří nezničitelných pravd všech buddhů.“

Velký terton

Terdag Lingpa byl velkým tertonem, neboli objevitelem pokladů (term).

Ve věku osmnácti let Terdag Lingpa objevil termu Nejniternější esence Vidjádhary [rig-‘dzin thugs-thigs] v Jamalungu v pátek 15. června 1663 (desátého dne pátého měsíce roku vodního zajíce)

Ve věku dvaadvaceti let objevil termu Jamantaky, ničitele Pýchy [gshin-rje dregs joms] v Šeldragu v sobotu 24. září 1667 (osmého dne měsíce khrums roku ohnivého berana)

Ve věku jednatřiceti let objevil termu Hněvivého gurua [guru grag-po] a cyklus učení Atijógy a Vadžrasattvy [rdor sems ati skor] v jeskyni Okar Drak v sobotu 19. prosince 1676 (patnáctého dne měsíce tygra roku ohnivého draka)

Ve věku pětatřiceti let Terdag Lingpa objevil termu Cyklu učení Velkého soucitného, jež je Shromážděním všech Sugátů [thugs-rje chenpo bde gshegs kun-dus kyi chos skor] na veřejnosti v Šawuk Tago v pátek 23. srpna 1680 (29. dne 6. měsíce roku železné opice).

Velký mistr a jeho žáci

Terdag Lingpa předal tato vzácná učení mnoha šťastlivým žákům, kteří se shromáždili, aby mohli pít nektar řeči mistra. Mezi jeho osobními žáky byl nejpřednější Pátý dalajláma, svrchovaný vítěz. Mezi Terdag Lingpou a Pátým dalajlámou bylo pouto vztahu patrona a učitele.

Mnoho významných mistrů doby považovalo Terdaga Lingpu za svého učitele. Bili mezi nimi Sangje Gjaccho, regent Pátého dalajlámy, Rigzin Pema Thrinlej z kláštera Dordže Drak, Sakja Trizin Kunga Taši, Žabdrung (spolu s jeho následníkem i dalšími osobnostmi z Cethangu a Neudongu), Gjalcchab z Tsurphu, Trehor Čoktrul, Drikung Kunčok Thrinlej Zangpo, Taklungpa Tenzin Siži Namgjal, Drukpa Paksam Wangpo, Gampo Čoktrul Zangpo Dordže, Čamdo Gjalwa Phagpa Lha, Ngawang Čökji Tulku, Ngawang Kunga Tenzin z Dokham, Kathog Gjalse Sonam Decen a druhý Dzogčen Pema Rigzin Džurme Thekčok Tenzin.

Mezi velkými mistry, současníky Terdag Lingpy, nebyl zdá se nikdo, kdo by mu nevzdával úctu.

Zachování učení a jeho šíření

Terdag Lingpa, známý jako jeden z největších tertonů Tibetu, se s velkým úsilím zasazoval o to, aby bylo učení Dharmy zachováno a aby se šířilo po celém Tibetu. V roce 1676 Terdag Lingpa založil klášter Og Min Ogjen Mindrolling, aby zajistil pokračování a zachování hlubokých učení linie Ňingma.

Pod vedením Terdag Lingpy byla zkompilována a zachována mnohá učení, která byla na pokraji zániku. Terdag Lingpa je autorem velkolepého pojednání Terčen Kabum (Sebrané spisy), které obsahují výklady k jednotlivým aspektům studia Tibetského buddhismu v šestnácti svazcích. Terdag Lingpa je také autorem souboru bDud ‘joms Bhum Zang, souboru nejrůznějších zmocnění, které se později staly základem pro kompilaci Rinčhen Terdzod. Tato vzácná učení Terdag Lingpa předal svému mladšímu bratru Ločhenu Dharmašrí, emanaci velkého překladatele Judrak Ňingpa, který je následně předal Gjalse Tričenu Rinčenu Namgjalovi, emanaci Vimalamitry.

Ločhen Dharmašrí – Největší žák Terdag Lingpy

Terdag Lingpovým hlavním žákem byl jeho mladší bratr, velký Ločhen Dharmašrí, slunce učení, který se narodil v roce 1654 (v roce dřevěného mužského koně). Po celém Tibetu byl znám jako jeden z nejučenějších odborníků v oblasti Buddhismu a jeho historie.
Ločhen Dharmašrí je autorem jednoho z nejslavnějších pojednání školy Ňingma pod názvem Ločhen Kabum. Těchto dvacet svazků sebraných spisů Ločhen Dharmašrího začíná jedinečným výkladem významu Sútry, která shrnuje všechny záměry (Dupa mDo) a Magické sítě (Gjutrul Drawa). Výklady Ločhen Dharmašrího k Tanře Guhjagharba – k Sangdag Gongjen a k Sangdag Zhalung jsou známé svou jasností a výmluvností.

Jak praví J.S. Dudžom Rinpoče v Nyingma Choe-jung:

„Od těchto dvou, mistra a žáka (Terdag Lingpy a Ločhen Dharmašrího) linie pokračovala do mnoha proudů, počínaje kláštery Kathog, Paljul, Sečen a Dzogčen v Khamu až po Gjelmorong daleko na východě a Golok v Amdu.“

Pokyny a instrukce žákům a potomkům

Terdag Lingpa své žáky a potomky nabádal k tomu, aby nepřestávali pracovat na zachovávání a šíření vzácné Dharmy. Jakožto velký vizionář v Tibetu svým žákům radil, aby se vždy drželi stranou jakýchkoliv intrik, které jsou pravým opakem Dharmy. Žáci jeho linie mají být zdrženliví a žít životem skutečných praktikujících.

Podle pokynů Terdag Lingpy má Mindrolling uchovávat čistá učení a má zářit jako vzor, k němuž se mohou všichni v linii Ňingma obracet ohledně tradic liturgií a posvátných rituálů jako jsou tance lamů, kreslení mandal, rituální nástroje a předměty, a dalších detailů učení i jednání. Terdag Lingpa své žáky varoval, aby v Mindrollingu nikdy nebylo více mnichů než takový počet, který umožňuje, aby každému jednotlivci mohli učitelé věnovat plnou pozornost. A tak v dobách, kdy v Tibetu vznikaly veliké kláštery o tisících mnichů, Mindrolling jich nikdy neměl více než tři sta.

V souladu s jeho hlubokým pochopením podstaty duchovního života nechal Terdag Lingpa postavit klášter Mindrolling, místo pro praxi a studium Dharmy, v odlehlém údolí v Drači, na místě vybraném tak, aby jeho skrytá vznešenost byla patrná teprve tehdy, kdy už jste velice blízko. To mělo všem žákům linie připomínat, jak má skutečný praktikující žít.

Terdag Lingpův odkaz

Přínos Čögjal Terdag Lingpy k zachování a šíření vzácných učení pokračoval i po následující staletí. Slovy J.S. Dudžom Rinpočeho z Nyingma Choe-jung:

„V době, kdy objasnění a realizace jedinečného odkazu Trisong Decena a dalších velkých mistrů přenosu závazků a tradic školy Ňingma, mezi nimiž byla nejpřednější trilogie Sútry shrnující všechny záměry, Magické sítě a Třídy mysli (Mental Class), se začínaly podobat lampě, v níž dochází olej, se Terdag Lingpa jal s odvážnou a neúnavnou vytrvalostí vyhledat a shromáždit všechny tyto přenosy a tradice a od samotného základu tato učení znovu předat silou svého úsilí a realizace. Ve skutečnosti je to právě díky tomuto velikému bódhisattvovi a jeho bratrům, žákům a následovníkům, že dnes Sa-Nga Nyingmapa neboli Stará škola tajné mantrajány skutečně odpovídá svému jménu a že se její ryzí nepřerušená linie šíří a pokračuje bez úpadku až do dnešního dne. Proto jsou laskavost a odkaz Terdaga Lingpy nesmírné a nedostižné. Díky úsilí tohoto velikého mistra nemusíme my, dnešní Ňingmapové, spoléhat na vágní obřady a rituály, označujíc je za hluboká učení, ale nadále můžeme tuto tradici, která je velkou pokladnicí učení, udržovat v její čisté podobě.“

Parinirvána

Ráno 17. března 1714 (druhého dne druhého lunárního měsíce) Čögjal Terdag Lingpa pravil: „Musím učinit sedm kroků k Východu“. Poté vstal, po sedmi krocích usedl se zkříženýma nohama a pronesl svá poslední slova [‘da ka’i zhal chams]:

Jevy, zvuky a vědomí jsou božstva, mantry a sféra dharmakáji,
bezmezně se šířící jako projev kájí a prvotní moudrosti.
V praxi hluboké a tajné nezměrné jógy,
kéž jsou neoddělitelné a jedné chuti v samotné podstatě mysli.

Poté řekl: „Dákiní již přišly, aby mne odvedly,“ zvedl ruce v gestu hraní na zvonek a damaru a s meditativním pohledem a v meditační pozici odešel do Nirvány za doprovodu mnoha zázračných znamení.