Projekt historie linie Mindrolling – 6. část

Džecün Mingjur Paldrön (část 2.)

Džúngarská mongolská invaze a vyhnanství z Tibetu

Po parinirváně svého prvotního učitele a otce, Čhögjal Ogjen Terdag Lingpy, přebývala Džecün Mingjur Paldrön převážně v ústraní. Nicméně v roce 1718, tak jak bylo předpovězeno Guru Padmasambhavou, začala Džúngarská mongolská invaze, která její ústraní ukončila. Invaze zasáhla celý Tibet a dalekosáhle poškodila drahocennou nauku – bylo zničeno mnoho klášterů a zemřelo mnoho praktikujících.

Podle záznamů z tehdejší doby: “Velká část armády pod Džúngarským mongolským generálem, Džu Ring Thu Tha´i Džiem, zaplnila svahy Tibetu. Jméno nauky velké tajné mantrajány bylo pošlapáno, svatyně zničeny, mnoho velkých klášterů srovnáno se zemí a praktikující, utíkající o život, rozprášeni. Velká země sněžných hor, požehnaná takovými mistry, jakými byli Padmasambhava, velcí pandité, králové Dharmy, překladatelé, mahásiddhové a učenci jako vševědoucí Terdag Lingpa, země rovna říši buddhovského pole Padmasambhavy (rnga yab pad ma ‘od), byla nyní naplněna temnotou, prostupující všechny směry, podobná šeru bez světla lampy.”

Rok po začátku mongolské invaze, v roce Zemního psa (1718), byli Ločhen Dharmašrí a Pema Gjurme Gjacchoo, strýc a starší bratr Džecün Mingjur Paldrön, povoláni do Lhasy a drženi v zajetí. Krátce nato začala armáda drancovat kláštery ve středním Tibetu, včetně Mindrollingu a Dordže Draku, zapalovala chrámy, ničíc vše, co jí stálo v cestě, zabíjela mnichy, mnišky a praktikující. Klášter Mindrolling, založený Ogjen Terdag Lingpou, byl dokončen pouhé tři či čtyři roky, když byl zcela zničen nájezdními hordami Džúngarských Mongolů.

Starší mnichové a asistenti, kterým se podařilo uniknout ze zajetí, se začali bát, že po linii zůstanou jen vzpomínky, a tak požádali Džecün Mingjur Paldrön, aby okamžitě odjela. Když se začala ptát po svém bratru, Drinčhen Rinčhen Namgjalovi, matce, Jum Phuncog Plazom, a sestrách, dozvěděla se, že ti všichni utekli i se svými asistenty. Nicméně se na takovou zprávu nedalo spoléhat, dokud se nepotvrdilo, že se jim skutečně podařilo uniknout.

Džecün Mingjur Paldrön odešla do soukromé svatyně residence, kde vykonala modlitby. Pak si vzala malou sošku svého ctěného otce, Terdag Lingpy, a ukryla ji bezpečně ve svém batůžku, připravena opustit Mindrolling. Toho večera, oblečena jen v prosté vlněné šaty a šál přehozený přes vlasy, které ji během ústraní dorostly, se Džecün Mingjur Paldrön přestrojila za laickou osobu. Provázena několika důvěryhodnými pomocníky, mezi nimiž byli Gjurme Chödron, kuchař Gjurme Jangzom, Gelong Tashi Wangčhug a Gedün Cchamphel, utekli přes štít střechy tajnými dvířky, které byly schovány za sochou Terdag Lingpy.

Když byl Terdag Lingpa ještě naživu, řekl své dceři, Džecün Mingjur Paldrön, aby si nechala postavit malá zadní dvířka tak, aby vedly z jejího pokoje k odvráceným svahům za Mindrollingem. Zadní vrátka nebyla v Tibetu během těchto časů zvykem, ale Džecün Mingjur Paldrön uposlechla svého otce a nechala zbudovat zadní vchod, jak si přál. Když se ptala Terdag Lingpy proč, řekl, že jednoho dne jí to přijde velmi vhod.

Poté, co Džecün Mingjur Paldrön utekla, Džúngarští Mongolové srovnali klášter se zemí. Hlavní svatyni, Čhökhor Lhunpo (hlavní rezidenci), velká stúpa a všechny pokoje mnichů byly zničeny, zůstal pouze Sang Ngag Phondrag (jeden z hlavních chrámů). Mocná armáda způsobila takovou pohromu a zanechala celé území Dračhi v tak dezolátním stavu, že se z této zkázy do dnešního dne zcela nevzpamatovalo.

Během této doby byly Sangjum Phuncog Palzom a Semo Palzin, maminka a sestra Džecün Mingjur Paldrön, zadrženy mongolskou armádou. Když byly trápeny a vyslýchány Mongoly, Sangjum Phuncog Palzom se neudržela a vyhrkla: “Mám dceru, vznešenou paní Mingjur Paldrön. Jako velký drak se postará o to, abyste ustali ve svých zlých činech.” Generál zjistil, že je Džecün Mingjur Paldrön ještě naživu a vyslal vojáky, aby ji přivedli. V dobových záznamech se píše: “V celém údolí, ve všech horských průsmycích a každém koutu země se rozléhal křik Mongolů”. Aby generál ještě zdůraznil, jakou důležitost má nalezení Džecün Mingjur Paldrön, nařídil: “Jestliže dceru Terdag Lingpy nechytnete a nepřivedete, budete o hlavu kratší. Musí být dopadena a přivedena ke mně za dne či v noci.”

Po útěku z Mindrollingu Džecün Mingjur Paldrön a její asistenti dorazili do domu Depy Wangdu v Camjulu. Nicméně, jen co přijeli, už se po nich začali vojáci shánět a vpadli do Depova domu. Chytře je pozdržel tím, že jim nabídl pivo, čímž dal Džecün Paldrön a jejím asistentům čas, aby se rychle spustili po provaze z malého okénka domu. Zrovna se ukryli v zúženém prostoru za břidlicovou skálou na začátku dlouhého údolí, když se přiblížil jezdec na koni a pátrajíc po nich přejížděl sem a tam přímo nad jejich hlavami.

Zůstali schovaní celé dva dny. V jednom ze svých životopisů vypráví o těchto dnech Džecün Mingjur Paldrön takto: “Srdce mi bušilo strachem. Myslela jsem, že nás dopadnou, ale díky požehnání Tří klenotů a obzvlášť, díky Vznešenému Guru z Orgjen, jsme byli zachráněni.” Mongolové je nenašli a nakonec odjeli hledat jiným směrem. Džecün Mingjur Paldrön se svou družinou odjela do sman brjid (Mendžidu).

Její asistenti a starší mniši v Mendžidu jako Drön Njer Powo (gnyerpa spo bo), Bum Rabdžampa (‚bum rab ‘byams pa), Orgjen Kelzang (o rgyan skal bzang), Šabdrung Gjurme Šenphen Wangpo (‘gyur med gzhan phan dbang po), Gelong Orgjen Rabten (dge slong o rgyan rab rtan) a další se radili a nakonec se shodli: “Toto dítě je ztělesněním Terdag Lingpy a musíme mu zaručit bezpečí. Musíme se společně postarat o to, aby se klášterní sbor linie mohl opět sejít a být obnoven.” Nakonec se rozhodli, že se každý z nich vydá jiným směrem, aby v případě, že někoho dopadnou, zůstal alespoň někdo sloužit linii. Gelong Orgjen Rabten si vzal na starost, že Džecün Mingjur Paldrön a její asistenty dovede do bezpečí, a rozhodl se vydat přes Phagri do Sikkimu.

Vzhledem k tomu, že Džecün Mingjur Paldrön přebývala tak dlouho v ústraní a nebyla zvyklá chodit pěšky, nýbrž cestovat na koni, trvala cesta drsným terénem dni a noci bez oddechu a nakonec si vyžádala své ztráty – Džecün Mingjur Paldrön onemocněla. Horko a vyčerpání postihlo rovněž celou družinu a předtím, než dorazili do Phagri, museli zastavit, aby si odpočali. Gedün Camphel se odvážil zajít na trh do malého městečka poblíž, ale velmi rychle se vrátil zpět se zprávou, že dva jezdci na koni hlásají na trhu: “Dcera Terdag Lingpy musí být ihned nalezena a přivedena, lidé z Phagri ji nesmí pomáhat k útěku a musí ihned informovat vojenské úředníky, pokud ji spatří.” Jakmile to slyšeli, ač vyčerpaní a nemocní, vydali se ihned tou nejužší a nejpříkřejší cestou do Sikkimu. Gelong Taši Wangčhug a Gedün Cchamphel, kteří již předtím do Sikkimu cestovali, naštěstí věděli kudy jít.

Když dorazili k hranicím Sikkimu potkali muže, kteří vezli zprávy ze Lhasy. Pověděli Mingjur Paldrön o popravě jejího strýce, velkého Ločhen Dharmašrího a jejího staršího bratra Pema Gjurme Gjaccha (viz. kapitola 3 a 4). Její starší bratr, Žabdrung Jidžin Legdrub, její strýc, Akhu Čhagdzöd, a všichni starší löpenové a umdzeové, kteří zůstali v Mindrollingu, byli popraveni. Varovali ji rovněž, aby byla opatrná.

Zasažena nesmírným zármutkem a se slzami v očích, otočila se Džecün Mingjur Paldrön směrem ke Lhase a se sepjatýma rukama se modlila ke Guruovi. Takto, volajíc Gurua z dálky, pak uviděla postavy Guru Rinpočheho, Ješe Cchogjal a Terdag Lingpy. Objevili se na obloze v záři duhy, požehnali jí, utišili její žal a předali jí jasné instrukce do budoucna.

Krátce nato pak družina dorazila do svého cíle a dočasného útočistě – Sikkimu. Jakmile král Sikkimu, Dzogčhen Thrakthung Pawo Džigme Dordže, uslyšel o příjezdu velké dákiní Džecün Mingjur Paldrön, uvítal ji jedinečným procesím, kterému vévodila v čele na zlatém trůnu. Další den si Džecün Mingjur Paldrön znovu ostříhala vlasy a oblékla šaty mnišky.

Poté král pronesl neslýchané prohlášení (bez povolení krále nebo Velkého Dzogčhenpy totiž lidé nesměli přijímat učení od nikoho, aby se zamezilo vlivu šarlatánů, kteří vedli lidi na zcestí), které ještě nikdy kvůli žádnému jinému lamovi neudělal. Prohlásil: “Všichni lidé Sikkimu, světští i duchovní, hleďte, jaké máme štěstí. Dcera Prvotního Gurua, Krotitele bytostí, Terdag Lingpy, a sama skutečná emanace Ješe Cchogjal, Džecün Mingjur Paldrön, požehnala naše království svou přítomností. Všichni šťastní, kteří byste rádi požádali o zmocnění a předání Dharmy atd., můžete tak nyní učinit bez zábran a omezení.”

Přes čtyři tisíce praktikujících se shromáždilo na několik měsíců, když Džecün Mingjur Paldrön předávala mnohá zmocnění a učení. Dzogčhen Thrakthung Pawo Džigme Dordžemu, králi a několika dalším hlavním účastníkům a šťastlivcům udělila všechny nové termy Terdag Lingpy a především zmocnění a komentáře k Ati, jejího vlastního cyklu učení (předávaných poprvé), jakož i mnohé další nauky a zmocnění nových i starých term. Říká se, že během tohoto období se objevilo mnoho příznivých znamení, jako např. duha klenoucí se nad mandalou a velkou Džecünmou. Takto se stala prvotním učitelem krále Sikkimu a nesčetně dalších praktikujících Sikkimu a vztyčila praporec nauk dzogčhenu, který zavlál nad celou touto oblastí. Na oplátku jí předal velký Dzogčhenpa zmocnění a transmise Könčhog Čidu (dkon mchog spyi ‘dus) a Rigzin Sogdrub (rig ‘dzin srog sgrub). Díky tomu existuje silný svazek mezi praktikujícími Sikkimu a linií Mindrolling. Kláštery a mnohá posvátná místa, kde Džecün Mingjur Paldrön předala nauky jsou v Sikkimu stále přítomné a udržují kontinuitu jejího učení i linie dodnes.

Během doby velkého působení Džecün Mingjur Paldrön v Sikkimu se podařilo její matce a sestrám Semo Paldzin a Semo Buga Kjidzom uprchnout z Tibetu a připojit se k ní v Sikkimu. Pro matku, dceru a sestry to bylo neuvěřitelně radostné setkání. Velmi brzo však dorazila do Lhasy zpráva o útěku Džecün Mingjur Paldrön a uši pána Tseringa Dhöndupa, který velel mongolským jednotkám, se nastražily směrem k Sikkimu. Okamžitě vyslal nejschopnějšího jezdce s průvodcem, aby co nejdříve Džecün Mingjur Paldrön chytil a přivedl zpět do Lhasy.

Džecün Mingjur Paldrön si vzpomněla na instrukce, které obdržela od Terdag Lingpy, a spolu s velkým mistrem Dzogčhenpou vykonali hněvivou praxi na odstranění zlých sil. Po několika dnech praxe povstala v mongolské armádě velká rozepře, která způsobila ostrý vnitřní konflikt. Změnilo se rovněž velmi dramaticky počasí a přineslo několik týdnů krutých sněhových vánic, které až dosud nikdo nezažil a které zcela zničily vojenský tábor.

Ve Lhase se Džúngarské mongolské armádě nevedlo o nic lépe. Její moc postupně slábla díky vnitřním konfliktům a různým jiným problémům. Mnoho generálů bylo nuceno uprchnout. Byla už jen otázka času, než vojska padla a okupace Džúngarskými Mongoly v Tibetu skončila.

Když Džecün Mingjur Paldrön slyšela o porážce Džúngarských Mongolů, začala se se svou družinou chystat k návratu do Tibetu. Říká se, že jedna z jejích sester, která přežila, zůstala v Sikkimu a vdala se za Čhögjala, krále Sikkimu. Když král a tisíce synů a dcer srdce Džecün Mingjur Paldrön uslyšeli zprávu o jejím odjezdu, uspořádali s těžkým srdcem na rozloučenou procesí, které ji doprovázelo až k hranicím Tibetu a zůstalo stát, dokud nevstoupila na území Tibetu.

Skupina cestovala do Tibetu přes Phagri a Kharolu, sedlo ba bcos a zastavila se v usedlosti Dumpowy, který byl strýcem Džecün Mingjur Paldrön z matčiny strany a který byl přešťastný, že ji zase vidí. Během této zastávky udělila Džecün Mingjur Paldrön svému strýci, přeživším členům rodiny a celému doprovodu a dalším šťastlivým zmocnění červeného Guru Dragpa (Dragmar) a iniciaci dlouhého života. V záznamech se uvádí, že během jednoho svého projevu k publiku prohlásila: “Připadám si, jako bych se navrátila z barda.”

Krátce po udělení zmocnění Džecün Mingjur Paldrön dorazila do Dargje Čhölingu ve středním Tibetu. Předala nesčetné iniciace, nauky a pohovory zástupům shromážděných žáků a jako klenot splňující přání zcela naplnila přání všech, kdo se k ní obrátili.

Ráno po jejím příjezdu do Dargje Čhölingu, ji přišel nabídnout khatag (bílý šál) Orgjen Rabga (o rgyan rab dga‘), bývalý hlavní čhöpön Terdag Lingpy. Věnoval ji také dvě truhly vzácných předmětů používaných při iniciacích, které patřily Terdag Lingpovi. Ohromena, že tyto požehnané a vzácné předměty přežily zkázu a potěšena příznivým tendrelem, pocítila Džecün Mingjur Paldrön novou sílu a odvahu vyrazit do Mindrollingu.