Projekt historie linie Mindrolling – 3. část

Gjalse Tenpe Ňima

Terdag Lingpa byl nejstarší ze sedmi dětí Sangdag Thrinlej Lhundruba a Jum Lhadzin Jangčhen Drolmy. Jejich druhý syn, mladší bratr Terdaga Lingpy, Gjalse Tenpe Ňima, se narodil v roce mužské zemní krysy (1648) v Dranang Dargje Čhölingu ve středním Tibetu.

Od svého otce Sangdag Trinlej Lhundruba, velkého Pátého dalajlamy a mnoha dalších mistrů, obdržel Gjalse Tenpe Ňima četná učení a přenosy obou linií, kamy i termy, čímž se stal velmi učeným a realizovaným ve všech odvětvích súter a tanter. Proslavil se především svou schopností kompilovat drahocenné texty pro gar thig jang rol (gar thig dhyang rol) – rituální tance, kresbu mandal, rituální melodie a hudbu. Gjalse Tenpe Ňima rovněž pomáhal ve výchově a vzdělávání svého mladšího bratra, velkého Ločen Dharmašrího.

Velký mistr Gjalse Tenpe Ňima se stal také prvním Mindrolling Khenčhenem, opatem a držitelem linie vináji Mindrollingu. V rámci linie Mindrollingu existuje také linie Khenčhenů, která byla též známa jako khen rab. Khen rab je linie držitelů vináji, kteří udělují sliby vináji mnichům Mindrollingu, a byla vždy věhlasná svými učenci a mistry Dharmy, počínaje Gjalse Tenpe Ňimou. Tradičně byli Khečhenové Mindrollingu vždy mladšími bratry Tričhenů neboli držitelů trůnu. Linie Tričhenů je také známa jako tri rab. Nejstarší syn se tedy stával Tričhenem nebo držitelem linie Mindrollingu, a mladší syn se stával Khenčhenem.

Říká se, že kvůli mnoha překážkám a proto, že nedokončil v přiměřeném čase jisté samájové praxe, Gjalse Tenpe Ňima zemřel v mladém věku sedmadvaceti let, v roce 1674, roku dřevěného tygra.

Čhöpal Gjatso, Ločhen Dharmašrí

Jediným duchovním synem srdce Terdaga Lingpy byl jeho druhý mladší bratr, Ločhen Dharmašrí, velký vševědoucí Čhopal Gjaccho, který je známý jako nejvzdělanější mistr učení dzogčhenu. Narodil se v roce dřevěného koně jako páté ze sedmi dětí Sangdag Thrinlej Lhundruba a Jum Lhadzin Jangčen Drolmy.

Říká se, že ačkoli byl Tibet požehnán přítomností mnoha velkých osvícených mistrů, jen velmi málo z nich je srovnatelných svou učeností a porozuměním hluboké Dharmě s Ločhen Dharmašrím. Narození Ločhen Dharmašrího bylo prorokováno v textu Terlung (gter lung – Proroctví term) – jako narození „velkého mistra se jménem, které začíná slovem Dharma“, emanací Judry Ňingpo, a s nesrovnatelnou moudrostí a kvalitami soucítění a velké oddanosti, který pozvedne vítězný praporec Dharmy pro dobro cítících bytostí.

Ločhen Dharmašrí byl emanací jednoho z pětadvaceti žáků Guru Rinpočheho, Judry Ňingpo. Judra Ňingpo byl princem Gjalmo Cawe Rongu (Gjarong) ve východním Tibetu. Tam také obdržel učení od Vajróčany, který v tomto kraji pobýval po nějakou dobu v exilu. Díky studiu s Vajróčanou se stal Judra Ňingpo velkým učencem a překladatelem. Později cestoval do středního Tibetu, obdržel učení od Guru Rinpočheho a stal se jedním z největších mistrů učení semde a longde Dzogpa čhenpo v Tibetu.

Otec Ločhen Dharmašrího, velký mistr Sangdag Thrinlej Lhundrub, odešel do paranirvány, když bylo Ločhen Dharmašrímu pouhých devět let, takže byl ještě malým chlapcem. Ihned po jeho odchodu, za obřadu obětování a proseb před kudungem – kudung čhöpa (sku gdung mchod), se Ločhen Dharmašrí vroucně modlil ke kudungu svého otce. Ještě té noci se mu zdálo, že se před ním Sandag Thrinlej Lhundrub objevil v záři duhového světla a splynul s ním. Ločhen Dharmašrí se okamžitě probudil a zakusil nezměrnou radost a jasnost. Říká se, že v tu chvíli splynula jeho mysl s myslí gurua a od té doby byla naplněna výjímečnou jasností a hlubokým porozuměním Dharmě.

Od útlého věku učil Dharmě a s láskou a péčí vychovával Ločhen Dharmašrího jeho starší bratr Čhögjal Rigzin Terdag Lingpa. A podobně o něj s láskou pečovali i druhý starší bratr Gjalse Tenpe Ňima a jeho matka Jum Lhadzin Jangčen Drolma.

Ve věku třinácti let přijal Ločhen Dharmašrí při obřadu stříhání vlasů – cug phü (gtsug phud) od svého bratra Rigzina Terdaga Lingpy sliby geňen (dge bsnyen). Terdag Lingpa mu udělil jméno Tenzin Džamjang Wangpo (bstan ´dzin ´jam dbyang dbang po).

Ve věku patnácti let přijal od velkého Pátého dalajlamy Ngawanga Lobsang Tenzin Gjaccha sliby rabdžung (rab byung), a ve věku dvaceti let, ve velkém paláci Potaly, přijal Ločhen Dharmašrí od velkého Pátého dalajlamy sliby plného vysvěcení gelong (dge slong).

Když ve věku sedmadvaceti let dokončil všechna studia a dosáhl mistrovství ve veškeré nauce a filosofii, byl mu za přítomnosti velkého shromáždění udělen výjimečný titul „Velký učený“.

Říká se, že Ločhen Dharmašrí byl velmi pečlivý a za celý svůj život se nedopustil ani jediného ňetung (nyes ltung) – prohřešení a porušení ani toho nejmenšího ze slibů, které přijal. Jako zářící slunce či měsíc udržoval Ločhen Dharmašrí vždy dokonalé jednání bez jediné poskvrny. Jeho přesnost a pečlivost při dodržování slibů vináji a samájí jsou i dnes považovány za příklad dokonalé čistoty linie vináji v tibetském buddhismu vůbec. Až dodnes je považován jeho komentář k Dom sum (sdom gsum) – „Sborník pojednání o třech slibech“ za jedno z nejdůležitějších a zásadních prací na téma etiky buddhadharmy.

Ve věku dvanácti let, v příznivý den pětadvacátého dne sedmého měsíce roku dřevěného hada, obdržel Ločhen Dharmašrí od svého staršího bratra Čhögjala Terdaga Lingpy celý cyklus nauk a zmocnění Rigzin Thugthig (první terma Terdaga Lingpy zvaná Nejniternější esence vidjádharů). Tuto událost provázelo mnoho příznivých znamení a říká se, že Ločhen Dharmašrí při této příležitosti utrhl ze stromu do bumpy obyčejnou větvičku, která po udělení zmocnění krásně rozkvetla.

Ve věku šestnácti let obdržel Ločhen Dharmašrí Dra kalhapa (sgra kalhapa) a Debdžor (sdeb sbyor) od Gungtang Pančhen Šeněn Namgjala (gung thang pan chen bshes gnyen rnam rgyal) a osvojil si písma Lanccha (lan tsha) a Wartu (war tu).

Od svého staršího bratra Gjalse Tenpe Ňimy Rinpočheho se Ločhen Dharmašrí učil astrologii. Od mistra Karmy Küngjena (karma kun mgyan) obdržel učení Kalačakry a od mistra Taglung Drubčhena Ngawanga (stag lung grub chen ngag dbang) učení a přenosy Saraswati.

Od svého staršího bratra Čhögjala Terdaga Lingpy se Ločhen Dharmašrí učil rituálním tancům, umění mandaly a rituálním melodiím (gar thig dbyang gsum). Obdržel od něj rovněž učení o Třídách tří slibů (sdom gsum rab dbyed). Od svého druhého staršího bratra Gjalse Tenpe Ňimy obdržel učení vináji a učení o jednání ve vináje. V sedmadvaceti letech Ločhen Dharmašrí obdržel celý souhrn učení Longčhenpy.

Po celý svůj život pak především s hlubokou oddaností nepřetržitě pečlivě sloužil svému nesrovnatelně laskavému učiteli Čhögjalu Rigzinu Terdagu Lingpovi, od kterého obdržel nesmírné množství hlubokých nauk a přenosů.

To zahrnovalo i přenosy a nauky mnoha učení term (gter chos) velkých tertonů, jako byli Grubthob Ngödrub (grub thob dngos grub), Neten Dangma Lhüngjal (gnas brtan ldang ma lhun rgyal), Čecün Senge Wangčhug (lce btsun seng ge dbang phyung), Gja Žang Trom (rgya zhang khrom), Lhadže Nubčhung (lha rje gnubs chung), Ngadag Ňang Ralpačen (mnga´bdag nyang ral pa can), Guru Čhöwang (gu ru chos dbang) a Pema Ledrel Cal (pad ma las ´brel rtsal) a mnoho dalších.

Od Čhögjala Rigzina Terdaga Lingpy navíc Ločhen Dharmašrí přijal zmocnění, nauky a přenosy všech term, které Terdag Lingpa objevil, jako např. Rigzin Thugtig, Thugdže Čhenpo Dešeg Kundu, atijógu a cyklus Vadžrasattvy. Ločhen Dharmašrí rovněž obdržel mnoho skvělých a hlubokých nauk a přenosů od velkého Pátého dalajlamy.

Ločhen Dharmašrí obdržel veškeré přenosy kořene všech učení – Ňingma Gjübum (tnying ma rgyud ´bum). Ňingma Gjübum se skládá z pětadvaceti (jednatřiceti) svazků obsahujících sbírku přenosů tří vnitřních tanter. Od skvělého mistra Dordže Drago Rigzin Čhenpo Pema Thrinleje (rdo rje brag rig ´dzin chen po pad ma phrin las) obdržel Ločhen Dharmašrí všechny nové tantry, nejpodstatnější nauky a zmocnění Kalačakry, Gjutrül Žitro (sgyu ´phrul zhi khro) a Lama Sangdü (bla ma gsang ´dus).

Od velkého, učeného mistra linie Sakjapy Sakja Dagčhen Künga Tašiho (sa skya bdag chen kun dga´bkra shiz) získal Dharmašrí přenosy Jangdag Gonlug (yang dag ´gon lugs kyi dbang), Domsum (sdom gsum) a Rigter (rigs gter).

Od mistra Dingri Künpangp Lödro Tenpy (ding ri kun spangs pa blo gros brtan pa) obdržel wang (dbang), lung (lung) a tri (khrid) k Židže Ngači Barsum (zhi byed snga phyi bar gsum kha ´thor dang bcas pa).

Od velkého mistra Khendrup Čhöcong Gjaltsena (mkhas grub chos skyong rgyal mtshan) přijal všechny nauky, zmocnění a hluboké instrukce linie Šangpy. Od Ločhen Rinzanga (lo chen rin bzang) obdžel všechna tri (khrid) Džor Drugu (sbyor drug).

Od Dordže Dzinpa Künga Tendara (rdo rje´dzin pa kun dga´bstan dar) obdržel Ločhen Dharmašrí Sang De Džig Sum (gsang bde ´jigs gsum), Ngoglug kji Dordže Denži (rngog lugs kyi rdo rje gdan bzhi), Mahámáju, Marpo Korsum (dmar po skor gsum) a Guržel gji Dženang (gur zhal gji rjes gnang).

Od Šenjen Džampa Phuncok Namgjala (bshes gnyen byams pa phun tshogs rnam rgyal) obdržel Čenreziga Senge Dra (spyan ras gzings seng ge sgra), Drozang Lug Namse Karpo Cchedzin (´gro bzang lugs rnam sras dkar po tshe ´dzin), Čenreziga Palmo´i Lug (spyan ras gzigs dpal mo´i lugs) a Guržal (gur zhal).

Od Domcöna Küngy Dargjeho (sdom brtson kun dga´dar rgye) obdržel Ločhen Dharmašrí Uma Metog Threngdžü (´dul ba me tog phreng rgyud), Sumdžapa Cadrel (sum brgya pa rtsa´grel), Uma Rigcchog Kor (dbu ma rigs tshogs skor), Dompa Njišupa (sdom pa nyi shu pa), Lama Ngačupa (bla ma lhga bcu pa) a Džowo´i Čhödžung Džaca (jo bo´i chos ´byung ´brgya rtsa).

Od Lungrig Mawei Wangčhuk Sangje Čhödara (lung rigs smra ba´i dbang phyug sangs rgyas chos dar) obdržel Uma Cadžug Žisum (dbu ma rtsa ´jug bzhi gsum), Namdrel* (rnam ´grel), Dulwa Doca (´dul ba mdo rtsa), Ngöpa Dzö (mngon pa mdzod), Drelčhung Dönsal (´grel chung don gsal) a Sapen gji Thubpa Gongsal *(sa pan gyi thub pa dgongs gsal).

Od Kji Künga Tensala (skyi kun dga´ bstan gsal) obdržel Ločhen Dharmašrí Gjuthrul Thramo´i Kor (sgyu ´phrul phra mo´i skor) a Zur TCcho Tölugpa´i Gjuthrul gji Jigčha Threnccheg (zur tsho stod lugs pa´i sgyu ´phrul gyi yig cha phran tshegs).

Od mistra Žalupa Rinčhen Zangpa (zha lu pa rin chen bzang po) přijal přenosy Drimed Namňi (dri med rnam gnyis). Od mistra Kangjurwy Drubpy Dordžeho (bka´´gyur ba grub pa rdo rje) Ločhen Dharmašrí obdržel Dode Kalzang (mdo sde bskal ba bzang), Džetongpa (brgyad stong pa), Ngedön gji Dothren (nges don gyi mdo phran), Džamčhö Denga (byams chos sde lnga), Bódhisattvačár­javatara (spyod ´jug) a mnoho dalších nauk linie súter. Od mistra Drikung Trülpe Kua (´bri gung sprul pa´i sku) obdržel Drami Ňenpe Cchewang (sgra mi snyan pa´i tshe dbang).

Dále od Trewo Trülpe Ku Čhöjing Wangpa (tre bo sprul pa´i sku kyi dbang po) obdržel Čhagčhen Lhančig Kjedžor (phyag chen lhan cig skyes sbyor), Wangčhig Dordže´s Khrijig (dbang phyug rdo rjes mdzad pa´i khrid yig), Pehar gji Drubthab Trin Nag Khrig pa (pe har gyi sgrub thabs sprin nag ´khrigs pa).

Od mistra Pawa Tülpe Kua (dpa´bo sprul pa´i sku) Ločhen Dharmašrí obdržel Čhagčhen Jige Žipe Dön Cchugčema (phyang chen yi ge bzhi pa´i don tshugs bcad ma).

Krátce řečeno, Ločhen Dharmašrí obdržel a zrealizoval nesmírné množství přenosů gsar rnying ris med (nové školy, staré školy a školy rime), které přijal od nejméně dvaceti různých učitelů. I přesto však zůstal skromným a vždy mluvil o svých znalostech a dosaženích jako o kapce v oceánu. Ločhen Dharmašrí všechna tato učení a různé přenosy nejen obdržel, nýbrž i praktikoval a zrealizoval. Navíc hrál klíčovou roli při obrodě a upevnění těchto linií přenosu.

Ohromné množství nauk a přenosů získal od svého staršího bratra Čhögjala Terdaga Lingpy, kterého jakožto svého prvotního učitele velmi ctil a kterému sloužil jako asistent. Tyto nauky a přenosy mimo jiné zahrnovaly: dva druhy Ňingthig, Kunzang Gongdü (kun bzang dgongs ´dus) a Ati Zabdön (ati zab don snying po), Dorsem Khrijig (rdor sems kyi khrid yig ma bu), Longde Dordže Zampa (klong sde rdo rje zam pa), Dong Trug (dong sprugs kyi gzhung), Thrö Nag (khros nag) and Čöd (gcod khrid). Ločhen Dharmašrí přijal rovněž termy Terdaga Lingpy a mnoho dalších přenosů kamy a termy, a instrukcí ze srdce učitele.

Ločhen Dharmašrí každou z těchto oceánu podobných nauk postupně praktikoval a dovedl k realizaci. Strávil mnoho let v ústraní, kde praktikoval učení, která obdržel, a nabyl pronikavého vhledu této hluboké cesty učení.

V roce zajíce, vzhledem k překážkám, které mohly ohrozit jeho délku žití, zahájil ústraní vadžrové recitace  – rdor bzlas a uskutečnil velké samádhí. Od osmačtyřiceti do čtyřiašedesáti let, každý rok, od léta do zimy, intenzivně vyučoval.

Proto, aby sloužil Dharmě a posiloval její základy, vyučoval Ločhen Dharmašrí také velké množství mnichů, kterým se věnoval s dokonalou kázní a osobním vedením, a kterým uděloval vysvěcení, aby se stali mnichy hodnými následování. Následujíce tradici, která odmítá hromadné udělování slibů, staral se Ločhen Dharmašrí o to, aby každý, zcela upřímně a s pochopením, přijímal sliby přímo a individuálně v malé skupince. Říká se, že osobně udělil sliby bhikšu (sliby plného vysvěcení ) sedmačtyřicetič­tyřstům mnichů, osmadevádesátid­vánáctistům getsulů – novicům (sliby šramanéra), a bezpočtu ostatních slibů šťastlivým žákům.

Sloužil Dharmě a svému prvotnímu učiteli Čhögjalu Terdagu Lingpovi po celý svůj život a stal se velkým příkladem „mkhas tshul gsum ldan“ – učenosti, příkladného etického jednání a soucítění. Tibet dodnes vděčí Ločhen Dharmašrího úsilí a zásluhám za přítomnost čisté linie vináji, která byla přinesena do Tibetu velkým bódhisattvou Khenčhenem.

V roce ohnivého ptáka (1717), kdy Ločhen Dharmašrí završil věku pětašedesáti let, se konflikt s dzungarskými Mongoly obrátil v krvavou válku, která způsobila rozsáhlou zkázu buddhadharmy, a mnoho klášterů bylo srovnáno se zemí.

Několik let předtím než Čhögjal Tedag Lingpa odešel do paranirvány, založil velkolepý klášter a sanghu Mindrolling, které se staly jedním z nejučenějších center Ňingmapů. Během války s Mongoly Mindrolling podlehl invazi, a celý klášter byl zničen a vypálen.

Protože byli synové a dcery Čhögjala Terdaga Lingpy ještě malí, sloužil tehdy Ločhen Dharmašrí jako hlavní správce Mindrollingu. Byl zajat a uvězněn dzungarskou mongolskou armádou ve Lhase a podobně jako mnoho jiných mistrů byl odsouzen k popravě. Před popravou mu bylo dovoleno pronést poslední přání.

Několik let předtím mu Čhögjal Terdag Lingpa během jedné z jejich diskusí doporučil studovat a praktikovat Tsendeb phowu (praxi přenesení vědomí), a Ločhen Dharmašrí následoval instrukce svého gurua.

Ločhen Dharmašrí požádal, zda by mohl být odveden do Džokhangu ve Lhase (chrám Džokhang ve Lhase byl postaven králem Songcen Gampem v roce 642, a mezi mnoha důležitými relikviemi a ztělesněními Tří klenotů, v něm byl umístěn asi nejuctívanější předmět Tibetu, socha Džowo Šakjamuni), kde chtěl před popravou vykonat poklony před sochou Džowo. Měl svázané ruce a doprovázeli ho džungarští mongolští vojáci. Když přicházel směrem k chrámu, začal recitoval Zančö (bzang spyod smon lam) – Modlitbu přání za dokonalé jednání, a když recitoval řádku „gonpo kun gji dung du dag čhi´o“ * , položil hlavu k nohám Džowa a provedl tsendeb phowu – přenesl své vědomí a odešel do paranirvány.

Od té doby se v tradici Mindrolling při každé recitaci Modlitby přání za dokonalé jednání dělá pauza v místě, kde Ločhen Dharmašrí odešel do paranirvány. To proto, abychom pamatovali na nesmírnou aktivitu a nekonečnou laskavost velkého mistra, a co je nejdůležitější, abychom následovali hlubokou cestu, kterou nám ukázal.

*  Spočinu v přítomnosti všech těchto ochránců.