Projekt historie linie Mindrolling – 7. část

Džecün Mingjur Paldrön (část 3.)

Návrat do Mindrollingu

Džecün Mingjur Paldrön se vrátila do Mindrollingu přes oblast Dra. Když už překročila poslední pahorek, zastavila se na úpatí vrcholu zvaného Něn Khar (gnyen mkhar), odkud bylo možné spatřit celkový pohled na klášter.

Na místě, kde stával rozhlehlý a krásný klášter, podobný božskému paláci radosti, zbyly jen ruiny a trosky rozbořených chrámů, mnišských cel a stúp. Zachovala se pouze hlavní svatyně Sangngag Podrang (gsang ngags pho brang).

Když si vzpomněla na zem plnou bohatství, blahobytu a harmonie, kterou vybudovali a založili její drahý otec, strýcové a bratři, velmi se zarmoutila. Neskonalý žal vyvolal veškeré vzpomínky předchozího života a mnohé překážky a strádání, které musela podstoupit jako snang gsal ‚od bum.

Když došla ke klášteru, čekali na ní umdze, další starší mnichové a shromáždění mnichů a mnišek, jakož i členové laické komunity, kteří přežili zkázu a vrátili se zpět. Odvedli ji do hlavní části jejích osobních komnat, nazývaných zimčhung dečhen jangcer (gzim chung bde chen yang rtser), soukromé rezidence rodiny zvané Vrcholek velké blaženosti.

Tam promluvila ke shromáždění a poskytla všem radu a inspiraci. Džecün Mingjur Paldrön nabídla rovněž čaj a rýži všem mnichům a mniškám, spolu s pěněžními dary a rouchy. Klášteru obětovala veškeré bohatství a obětiny, které obdržela na všech místech, které cestou navštívila a kde oznámila, že se chystá zrenovovat klášter Mindrolling a znovu v něm ustanovit mnišskou sanghu. Ihned poté započala práci intenzivní sedmidenní praxí Guru Ganačhakra s velkou spoustou obětin a praxemi vyrovnání a uspokojení Ochránců Dharmy.

Nato přijel na návštěvu Phola Thaidži Gjurme Sonam Tobgjal, který postoupil na mocnou pozici Kalöna (vládního ministra), aby přijal požehnání od Džecün Mingjur Paldrön. Byl k ní velmi oddaný a z celého srdce věnoval Džecünmě roucha, klobouk a bílého hřebce, a i mnohé obětiny klášteru.

První budova, která se začala rekonstruovat byl Luding Lhawang Gacchal (klu sding lha dbang dga‘ tshal). Po jeho dokončení ho Džecün Mingjur Paldrön vysvětila a zůstala tam několik měsíců v přísném ústranní.

Zatímco probíhala renovace a pokračovalo rozšiřování kláštera pod jejím vedení, začala Džecün Mingjur Paldrön rovněž předávat učení a mnoho zásadních nauk, zmocnění a transmisí mnichům a mniškám. Mnišská sangha se stále rozrůstala a začaly se jako dříve provádět a udržovat tradiční obřady a rozsáhlé rituály.

V té době se podařilo utéci jejímu staršímu bratru Ratna Vidžajovi (Drinčheen Rinčhen Namgjal) a mladšímu bratru Gjalse Něwe Gönpovi ze zajetí džúngarských Mongolů a vrátili se i se svým doprovodem z Khamu. Jejich návrat přinesl velkou radost a nadšení.

Tvrdá práce a nesmírná zodpovědnost za přestavbu Mindrollingu si však brzo vybrala svou daň a dvaadvacetiletá Džecün Mingjur Paldrön vážně onemocněla. Její osobní lékař, Emdži Lophel-la ji diagnostikoval nebezpečný druh nádoru v žaludku a začal jí podávat pilulky dlouhého života a tibetskou medicínu. Celá sangha věnovala mnoho modliteb a prováděla různé žabteny (modlitby a obřady za stabilitu v životě, rozptýlení překážek apod.). Po kritickém období nemoci se nakonec pomalu natolik uzdravila, aby mohla dále pokračovat ve své práci a předávání nauk.

Navzdory její těžké nemoci se pod jejím vedením a dohledem Mindrolling z větší části přestavěl a zrenovoval a začal fungovat opět jako klíčové středisko učení a praxe vzácné Dharmy.

Jméno a sláva Džecünmy se šířila napříč oblastmi Ü, Cang, Ngari, Lhö, Mön, Uru, Jöru a provinciemi Dragpo, Lhodrag a Kham. Lidé se začali shromažďovat, aby obdrželi její požehnání a nauky. Někteří služebně nejstarší lidé však byli činností a vlivem Džecün Mingjur Paldrön znepokojeni a začali osnovat plán, aby jí pozice v Mindrollingu zbavili.

Protože věděli, jaký vliv má Thaidži na Džecün Mingjur Paldrön, vypravili se za ním a přesvědčili ho o tom, že mnoho lidí touží, aby Džecün Rinpočhe přijela do Kongpa učit a šířit Dharmu, a že by to prospělo i mnoha lidem v Mindrollingu. Thaidži tomu uvěřil a požádal Džecün Mingjur Paldrön, aby tuto žádost zvážila, protože se navíc přestavba a znovuustanovení Mindrollingu blížilo ke konci. Džecün Mingjur Paldrön souhlasila a brzy se vypravila na cestu do oblasti Kongpo.

Když po roce Thaidži nedostával od Džecün Rinpočhe žádné zprávy, optal se na ní Gelonga Ogjena Rabtena a Gelonga Tašiho Wangčhuka, na které natrefil při jednom veřejném vystoupení na dvoře Lhasy.

Otázal se: „Věnuje se Džecün Rinpočhe hodně činnosti Dharmy a daří se jí dobře?“

A Gelong Ogjen Rabten odpověděl: “Vlastně ne. Jen pár lidí projde občas kolem, a tak nemá s Dharmou nic do činění. Většinou pracuje se svým doprovodem, Gjurme Jangzom, Gjurme Chödrön and Gelong Drakpou na poli.“

Kalönu Thaidžimu došlo, jak se nechal napálit, a řekl: „Ach běda, ti lidé mne oklamali! Musím to rychle napravit.“

Okamžitě vydal rozkaz, aby byla Džecün Mingjur Paldrön pozvána do Lhasy.

Když dorazila do Lhasy, navštívila a věnovala mnoho obětin a proseb v chrámu Árja Lokéšvary a na ostatních posvátných místech. Poté vykonala mnoho obřadů, drubčhenů a udělila stokrát iniciace dlouhého života množství šťastlivých lidí. Vykonala stokrát obětinu ohně a tisíckrát rituál mírné obětiny ohně Dosažení Vadžrasattvy. Během pobytu ve Lhase se zúčastnila mnoha aktivit Dahrmy a měla slyšení u Jeho Svatosti 7. dalajlámy Kalzang Gjaccha, který jí udělil jméno Džecün Šerab Drönma. Mniši z Namgjal Dracang, hlavního kláštera Jeho Svatosti dalajlámy, jí věnovali Tenžug, obřad věnovaný k prodloužení jejího života a požádali jí, aby složila vlastní modlitbu vzývání, kterou by mohli pravidelně vykonávat. Říká se, že složila tak hlubokomyslnou modlitbu, že uvedla v úžas mnohé velké učence, kteří byli jejím dílem hluboce zasaženi.

Když se chystala dát sbohem, lidé se řadili kolem cesty a se slzami v očích ji prosili, aby se vrátila. V Kha Rabmo Rag Go se setkala Džecün Mingjur Paldrön se stovkami dalších lidí, kteří spolu s její vlastní matkou přijeli z Mindrollingu, aby jí uvítali.

Gjurme Ösel, autor životopisu Džecün Mingjur Paldrön, který ji tam poprvé potkal, později napsal:

“Bylo mi osm, když jsem poprvé spatřil vznešenou paní Mingjur Paldrön. Její tvář mě natolik podivuhodně inspirovala, že jsem nemohl zadržet slzy. Probudila se ve mě ohromná oddanost a přesvědčení, že nemohu, než ji následovat.”

Říká se, že Gjurme Ösel zůstal s Džecün Mingjur Paldön jako ten nespolehlivější žák až do její smrti. Stal se jejím pobočníkem a studentem v osmi letech a napsal její životopis, když dovršil šedesáti sedmi let, třináct let po jejím odchodu.

Po svém návratu do Mindrollingu se setkala Džecün Mingjur Paldrön se svou rodinou a staršími mnichy kláštera a pak odešla do odloučení na roční ústraní. Po jeho ukončení předala všem zmocnění a nauky Hluboké nevnitřnější podstaty významu Ati (Ati Zabdön).

V životopise Džecün Mingjur Paldrön se zmiňuje její neúnavné pokračování v provádění mnoha velkých obřadů pro Jeho Svatost dalajlámu a tibetskou vládu, stejně jako předávání nauk, zmocnění a dohlížení na dokončení přestavby kláštera Mindrolling.

Mezitím došlo v Tibetu i k politickým změnám a pokračovalo období zmatku. Když se dokončila přestavba kláštera, odešla Džecünma znovu na tříleté ústranní. Po jeho skončení, předala zmocnění Podstaty srdce Dákiní (Khandro Ňingthig) a nauky všem shromážděným šťastlivým studentům.

Následně odjela se staršími mnichy, mniškami a se svou matkou a sestrami na dlouhou pouť. Na cestě navštívili mnohá posvátná místa, kde pokračovala v požehnání, předávání nauk i iniciací mnoha lidem, kteří se shromažďovali na všech místech, aby obdrželi její požehnání.

Říká se, že když v Samje obětovala Chökjong Peharovi (ochránce Pehara) bílý šál, socha pronesla: “To je skvělé, že partnerka velkého Orgjena, paní z Kharčhen, se pro dobro všech bytostí navrací do tohoto paláce. Kéž je Tvůj život dlouhý. Zůstanu s Tebou, ačkoli mě nemůžeš spatřit.”

V roce 1732, když bylo Džecün Mingjur Paldrön třicet čtyři let, se k ní přidalo mnoho ze starších praktikujících, jogínů a studentů jejího otce, Čhogjal Terdag Lingpy, z Lato. Mezi nimi přijeli s příznivými dary a posvátnými předměty i takoví jogíni jako Gjurme Namdrol a Gjurme Tharčhin, spolu se svými studenty. Předala jim poté hluboké instrukce Dákiní z termy Šawug.

Nato pak složila příručku pokynů k sádhaně Khandro Sangwa Ješe, nazývané “Pochodeň osvětlující hluboké zásadní body”. Dopodrobna učila shromážděný zástup jogínů a jogínek a ostatních praktikujících, kteří přišli až z oblasti Töd v Tibetu. Po jeho ukončení odešla na další tříleté ústraní, kde se věnovala výhradně své praxi v naprostém odloučení.

V roce 1736 na mnohé žádosti různých úředníků a starších mnichů, pozval do Mindrollingu bratr Džecünmy, Tričhen Drinčhen Rinčhen Namgjal, velice známého Lelung Džedrung Rinpočheho. Byl s velkou úctou a obřadně uvítán i s celým svým doprovodem šedesáti lidí. Džecün Mingjur Paldrön právě vyšla z ústraní a spolu se svým doprovodem a staršími mnichy vzdala úctu Džedrung Rinpočhemu a na jeho žádost mu pak předala čtený přenos a k tomu náležící objasnění Gurujógy Guru Rinpočheho.

Hluboce dojat, poslal Lelung Džedrung Rinpočhe následují vzkaz: “Pokud se v tomto životě Minling Džecün Rinpočhe a já propojíme v příznivý vztah neoddělitelných Obratných prostředků a Moudrosti, vyplní se proroctví, že se úpadek Dharmy odvrátí o dalších 500 let. Na to Džecün Mingjur Paldrön odpověděla: “Nemohu přijmout vaší nabídku. Zavázala jsem se následovat pokyny mého prvotního učitele, Čhögjal Terdag Lingpy, že udržím toto tělo čisté a jednoduše budu praktikovat Dharmu.”

V životopise Džecün Mingjur Paldrön se zmiňuje, že Džedrung Rinpočhe vytrvale žádal Džecünmu po nějaký čas, ale vždy byl odmítnut. Tato žádost a několik jiných, této podobných, přiměly Džecün Mingjur Paldrön k dalšímu ústraní. Strávila v ústraní mnoho let, občas vycházejíc pouze aby předala učení a zmocnění mnichům, mniškám a mnoha dalším oddaným, kteří cestovali zdaleka, aby obdrželi její požehnání.

Od roku 1739 do 1744 předala učení Dzogčhenu, celý cyklus Ati, Guhajagharbhu, ucelené cykly Vadžrasattvy, Thugdže Čhenpo Dešeg Kündü (Mahakarunika jako shromáždění všech sugatů), Dordže Phagmo (Vadžravaráhí), Khandro Sangwa Ješe a další nauky k jógickým cvičením jako trulkhoru apod.

Předala dále podrobné přenosy Ati Zabdön a nauky Čhöd Mačig Labdrön mniškám z Mendžid, Šong Ga-gangu, Sogphu Samten lingu a stovkám jóginů a jóginek. Kvůli porušení samájí několika mnišek a mnichů Džecün Mingjur Paldrön vážně onemocněla. Bylo za ní vykonáno mnoho ochraných modliteb a proseb za dlouhý život.

V jejím životopise se píše:

“Držitel trůnu (Tri Drinčhen Rinčhen Namgjal) spolu s Čhagdzöd Kušogem, Rabdžam Čhödrakem, Gomčhen Döndrubem, Sotön Thutob Namgjalem, Rabdžam Palgönem a mnoha dalšími vynikajícími staršími praktikujícími a mnichy vykonali za její dlouhý život složité obřady hněvivého Červeného Gurua, Jamantaky, Amitájuse a jiné.

Shromáždění mnichů provádělo praxi Ochránců, dodatky, rituály vyznání a očištění spojené s Mecekem. Za její dlouhý život bylo obětováno stotisíc mírných obětin ohně a stotisíc ganačhaker spojených s Thugdže Čhenpem atd. Byly opraveny stúpy a předloženy nesmírné bohaté obětiny. Poskytovala se pomoc mnoha lidem tím, že se opravovaly mosty a cesty, darovalo se jídlo a oblečení tisícům chudých a vykonány byly mnohé další praxe. Její matka Gjaljum Čhenmo (velká matka) a sestry Semo Džecünmy vykonaly rituály Ransomu a Návrácení dákiní, aby Džecün Mingjur Paldrön setrvala a neobrátila svou mysl směrem k Akaniště.

Velký mistr Gomčhen Döndrub ji našel jednoho dne, jak sedí v meditační pozici, oči obrácené v sloup a mysl upřenou k Dharmadhátu. Se slzami kanoucími z očí se k ní začal modlit: “Není to od Vás pěkné, nechat své mladé, synům podobné, žáky samotné na jejich cestě. Vy, Dákiní, která dosáhla svobody, byste nás ještě neměla opouštět. Myslete na ty, které tu necháváte.”

Po těchto slovech, shlédla Džecünma dolů. Příští den se k velkému štěstí a radosti její zdraví rapidně zlepšilo.”

Džecün Mingjur Paldrön se uzdravila, i když nadále často upadala do nemoci. Přesto pokračovala v mnohých aktivitách předávání učení Dharmy. Ujala se velkého projektu sebrání mnoha hlubokých textů a nauk a vytvoření archívu. Protože byly tištěné texty velkou vzácností, začala tisknout sebranou tvorbu Čhögjal Terdag Lingpy a velkého mistra Ločhen Dharmašrího, spolu se vzácným textem Ňingthig Jabži, čímž je zpřístupnila mnoha studentům Dharmy a přinesla nesmírný užitek.

Vedle svých mnohých aktivit pokračovala se stavbou a rozšiřování Samten Tse, Dečhen Lingu a Özer Lingu, kde trénovala mnišky a jogínky a předávala jim učení vzácné Dharmy. Sama trávila stále více času v ústraní. Praktikovala šest sezení denně, zůstávajíc v nepřetržitém stavu Dzogčenu, a završila mnoho velkých praxí, jejichž seznam by byl příliš dlouhý na to ho zde uvádět. Mezi ústraními poskytovala rozhovory, předávala nauky a zmocnění.

V jejím životopise se praví: “Vždy laskavá a ke všem přistupujíc stejně, mocná a pokorná, vždy s velkou vášní inspirovala druhé k praxi Dharmy. Nikdy se nestarala o své vlastní štěstí nebo pohodlí. Vedla každý svůj den po cestě meditace, nevytvářejíc hranice mezi meditací a časem mezi meditacemi, nezaplétajíc se nikdy do světských činností.”

Na žádost držitele trůnu, svého bratra Drinčhen Rinčhen Namgjala a Thugse Rinpočheho zkomponovala příručku Skvělé cesty velice blažené nauky pro esenci srdce spojení matky a syna v souladu s proroctvím zvuku moudrosti – text, který by bylo pro každého velmi těžké zkomponovat.

Během svého života napsala Džecün Mingjur Paldrön mnoho textů, které přinesly užitek nesčetným studentům Buddhadharmy. Vytvořila Přípravné praxe pro denní praxe a Sborník každodenních recitací, Guru jógu zvanou Pročištění temnoty touhy, životopisné invokační modlitby ke Guruovi a liturgii Tenžuk, sborník různorodých invokací Gurua, sborník učení srdce nazývaný Pročištění temnoty srdce, otázky a odpovědi sebrané v jednom nazvané Jasné zářící zrcadlo, shromážděné a sebrané Věnování thangk a šálů nazvané Spontánní klenot plnící přání, návod, jak předkládat obětiny a kathagy, historii linie Shromážděná podstata Sugátů, modlitbu k linii Garwanga Tse Pagme, liturgii související s Lam rim Khandro Sangwa Ješe, modlitbu k linii Podstaty srdce Vadžrasattvy, Rigdzin Thugtig a jiné nové termy Čhögjala Terdaga Lingpy, manuál k rituálu zmocnění otevření mandaly Vysvobození zatřesením hlubinami pekel (Narak Dontrug) nazvaný Skvělá cesta velkého blaha, liturgii ke vstupní vizualizaci sebe jako božstva nové termy Hněvivého Gurua (Guru Drakpo) nazývanou cesta dosažení Hněvivého zmocnění, rozsáhlý výklad k praxi Hněvivého Gurua a řadu praxí faze vytváření a završení, zmocnění Thögalu z Dzogčhen Ati Zabdön Ňingpo, modlitbu související s Ati Zabdön a sborník rad k praxi Ati, liturgii invokace pro phowu Rigdzin Thugtig, dodatky (zin-bris) k řadě soustředění (dmigs rim), denní praxi Garwang Tse Pagmeho, zmocnění k Künčhog Čidu nazývané Radost Šťastných, manuál pokynů pro Künčhog Čidu nazývaný Podstata Jasného světla a rituál zmocnění a napravení k Ochráncům Vadžra Dharmy nazývaný Künzang Roltsho.

Její bezmezná aktivita pokračovala a Džecün Mingjur Paldrön neúnavně pracovala pro dobro tibetského lidu v zájmu zachování autentických a vzácných nauk. Byla často pronásledována zkušenostmi svého mládí, kdy byly téměř vyhlazeny nauky Terdag Lingpy a Ločhen Dharmašrího a to, co tak důkladně shromáždili. Pracovala neúnavně a bez přestání, i navzdory svému křehkému zdraví, které si tyto ztráty vyžádaly.

V jejím životopise se praví: „Ačkoli činila pro zachování a šíření nauk, které ji byly svěřeny tolik, stále měla pocit, že to není dost. Často hubovala mnichům a praktikujícím za jejich laxní chování, povzbuzovala mnišky a mnichy ve striktní disciplíně. Byla rovněž přímočará, když hovořila o smutku, který prožívá, když vidí žárlivost a sváry mezi praktikujícími a žádala všechny, aby se snažili tyto negativní postoje překonat.“

Dojemné jsou rovněž poslední momenty jejího života, kdy trpěla velmi vážnou nemocí. Říká se, že i přes svou nemoc trvala na tom, aby osobně předávala série velmi podrobných zmocnění.“ Říkávala: „Jaký význam má ponechat nauky v mrtvole?“ Bylo jí tehdy sedmdesát.

Jednoho rána v roce 1769 navštívila všechny svatyně Mindrollingu. Pak předala velmi podrobné zmocnění a hned na to rady od srdce všem, kteří byli přítomni. Nato se setkala se všemi svými asistenty a předala jim osobní dary a rady. Později trvala na tom, aby se setkala s místním úředníkem, který již dříve žádal o iniciaci. Protože byla velmi nemocná, mnozí ji od toho zrazovali, i sám úředník nechtěl, aby se vysilovala, ale i přesto mu předala úplné zmocnění.

To byla její poslední činnost. Tu noc usedla v meditaci a rozpustila svou mysl moudrosti do dharmadhátu. Džecün Mingjur Paldrön zůstala v samádhí po tři dny, s očima upřenýma do prostoru. Držitel trůnu v Midrollingu a její bratr, Tri Drinčhen Rinčhen Namgjal, oznámil parinirvánu Džecün Mingjur Paldrön celému shromáždění Midrollingu.

„Bojovník velké blaženosti nejvyšších prostředků – Samantabhadra
ve spojení s moudrostí – Samantabhadrí,
objevili se neoddělitelně od formy Mingjur Paldrön,
aby zazněla vadžra píseň tajných nauk atijógy.

Aktivita velkého Pána – pokladnice kvalit,
je tak nespočetná, že i pro Buddhu těžko popsatelná –
natož pochopitelná pro krátkozrakou mysl běžných bytostí.
Navíc z toho, co jsem slyšel o tomto velkém Pánu,
je to jen pouhá kapka z celého oceánu.“

z Gjurme Öselova životopisu